Op deze pagina staat informatie over verblijvende vogels rond de telposten.

Kuifduiker Podiceps auritus - 22 februari 2021

Behalve Fuut en Dodaars worden andere fuutachtigen slechts sporadisch bij de telpost gezien. Afgelopen dagen verbleven twee Kuifduikers ten oosten van de telpost in het Ketelmeer. Eén nog volledig in winterkleed en de andere (boven) al ruiend naar het broedkleed. Het laatste exemplaar foerageerde vandaag een tijdlang vlak naast de telpost. Op de borst zijn de eerste roodbruine veren van het broedkleed al zichtbaar en ook de kop begint al aardig te kleuren.

 

Boerenzwaluw Hirundo rustica - adult voert jong - 18 juni 2017

Na de jonge Boerenzwaluwen zijn uitgevlogen worden zij nog geruime tijd door de ouders gevoerd. Op de afrastering bij de telpost verblijven in deze periode dan ook vaak meerdere zwaluwen welke wachten op een nieuwe lading voer.

 

Zwarte Wouw Milvus migrans - adult - 09 mei 2016

Tijdens de voorjaarstrek overnachten Zwarte Wouwen soms in de Kamperhoek. Meestal blijft dit tot één nacht beperkt en trekken ze de volgende dag weer verder. Hoewel ze ´s ochtends dan even boven het gebied blijven hangen, zien we ze eigenlijk nooit echt foerageren. Bovenstaand exemplaar ontdekte echter een drijvende vis in het Ketelmeer, viste deze er uit en ging hem op de kant zitten nuttigen.

 

Oeverloper Actitis hypoleucos - 27 april 2016

Tijdens de trektijd verblijven er regelmatig kortstondig Oeverlopers langs de oevers van het Ketelmeer.

 

Roodhalsfuut Podiceps grisegena - 02 april 2016

Ook dit voorjaar verblijven weer meerdere Roodhalsfuten, drie stuks, enkele dagen nabij de telpost op het Ketelmeer. Twee vogels vormen duidelijk een paartje en op 02 april 2016 lieten ze hun baltsroep frequent horen. Een derde Roodhalsfuut werd blijkbaar niet in hun directe nabijheid geduld en verbleef op gepast afstand van het stelletje. Juist deze vogel foerageerde geregeld vlak onder de oever en zichtbaar met veel succes.

 

Grote Zee-eend - Melanitta fusca - man 1kj - 30 december 2015

Heel af en toe duiken er Grote Zee-eenden in het Ketelmeer op. Geslachts- en leeftijdsbepaling is in de praktijk lastiger dan de literatuur doet vermoeden. De roze kleur op de snavels verraad dat het om mannetjes gaat, echter op afstand is deze kleur lastig waar te nemen. De exacte leeftijd is niet met zekerheid te zeggen, maar zeer vermoedelijk gaat het om 1e kj vogels, want de grote dekveren hebben een doorlopende witte band over de binnen- en buitenvlag. De rechter vogel is iets minder ver geruid dan de linker vogel. De buik van de rechter vogel is nog licht gekleurd, de lichte vlek bij het oog is groter en witter, en er zijn nog geen nieuwe grote dekveren, dit in tegenstelling tot de linker vogel waarbij reeds adulte grote dekveren in het midden zichtbaar zijn. De poten zijn nog vleeskleurig en de ogen nog bruin. Verder zijn er bij beide vogels nog geen echt zwarte veren zichtbaar.

 

Scholekster Haematopus ostralegus - adult - 01 juli 2015

Lokaal broedende Scholeksters vliegen gedurende het broedseizoen regelmatig over de telpost. Buiten het broedseizoen is de soort hier een stuk schaarser.

 

Roodhalsfuut Podiceps grisegena - 09 april 2015

Op 09 en 10 april verbleef een paartje Roodhalsfuut op het Ketelmeer ter hoogte van de telpost. Het stelletje zwom voortdurend samen en lieten zich ook regelmatig horen.

 

Torenvalk Falco tinnunculus - 27 april 2015

Afgelopen jaar was er geen lokaal broedpaar Torenvalk, dit jaar gelukkig weer wel en laten zij zich regelmatig zien. De dijk en de berm van de snelweg zijn favoriet jachtgebied.

 

Kerkuil Tyto alba - 03 maart 2013

De Kerkuil broedt in de omgeving van de Kamperhoek, maar op en rond de telpost wordt de soort slechts sporadisch gezien. Deze vogel verbleef de gehele telling dicht tegen de stam van een els in de singel tegenover de telpost.

 

Oeverpieper Anthus petrosus - 21 oktober 2012

Het voorkomen van de Oeverpieper vertoont hier in het najaar een vrij vast patroon. Vanaf half september verschijnen de eerste Oeverpiepers, en ze worden het meest waargenomen in de periode oktober tot half november. Daarna neemt het aantal waarnemingen sterk af. Meestal betreffen het overtrekkende exemplaren, maar regelmatig verblijven ze ook kortstondig ter plaatse op de basaltblokken langs het Ketelmeer. Het aantal dat op één dag wordt waargenomen varieert van een enkel individu tot hooguit een handvol exemplaren. Na half november worden ze zeer onregelmatig gezien. In sommige jaren lijken ze in de winter zelfs geheel afwezig te zijn. Vanaf eind februari trekken ze naar het noorden, met de grootste doortrek in maart. Het aantal dat in het voorjaar wordt gezien is slechts enkele procenten van het aantal dat in het najaar wordt waargenomen.

 

Koolmees Parus major - 1e kj man - 14 oktober 2012

Tijdens de najaarstrek heeft het bosje onderaan de parkeerplaats een grote aantrekkingskracht op mezen. Veel overvliegende mezen gebruiken het bosje als vertrekpunt voordat zij de oversteek over het open water maken, maar ook gebruiken zij dezelfde bomen om daarin aan de ogenschijnlijk altijd aanwezige Slechtvalken te ontsnappen. Een zingende digitale soortgenoot doen ze soms wel erg dichtbij komen.

 

Kneu Carduelis cannabina - man - 10 oktober 2012

In de ruigte langs het strandje zijn vrijwel altijd kleine groepjes Kneuen te vinden. Dit jaar was bovendien één van de akkers ingezaaid met Koolzaad. Een waar feest voor veel vogels, want zowel tijdens de bloei, als na het oogsten foerageerden daar grote groepen Spreeuwen, Kneuen, Groenlingen en Holenduiven.

 

Boerenzwaluw Hirundo rustica - juveniel - 28 augustus 2012

Tijdens de najaarstrek foerageren groepen Boerenzwaluwen hier vaak in familieverband laag boven de kruin van de dijk. Van tijd tot tijd rusten ze met enige tientallen voor korte tijd op het prikkeldraad. De reeds vliegvlugge jongen worden dan zowel zittend als in de lucht nog gevoerd.

 

Grote Zaagbek Mergus merganser  - adult man eclipskleed - 13 augustus 2012

De afgelopen dagen verbleef een volwassen mannetje Grote Zaagbek in eclipskleed bij de telpost. De vogel was actief aan het ruien. Tijdens de ruiperiode verliezen eenden hun vliegvermogen doordat zij, in tegenstelling tot de meeste andere vogels, alle slagpennen tegelijk ruien. Deze vogel had nog wel al zijn oude handpennen, maar alle armpennen had hij reeds afgeworpen. Hoewel de vogel een geheel bruine kop heeft, verraad het grote witte vleugelveld dat het hier om een mannetje gaat.

 

Geelpootmeeuw Larus michahellis - 3e kj - 05 april 2012 - let op de grijze schouderveren

Grote meeuwen verblijven hier doorgaans slechts kortstondig ter plaatse. Deze Geelpootmeeuw verblijft blijkbaar in de regio, want zowel op 4, 5 en 6 april was deze vogel ´s ochtends even aanwezig bij de loshaven. De vogel was aan de hand van het gat in de linker vleugel namelijk goed herkenbaar.

 

Buizerd Buteo buteo - met zojuist geslagen Drieteenmeeuw Rissa tridactyla - 2e kj - 08 januari 2012

Langs de dijk ten zuiden van de Flevocentrale vlogen vandaag verschillende Drieteen- en Dwergmeeuwen heen en weer op zoek naar voedsel. Ze streken daarbij regelmatig neer op de beheersweg om daar regenwormen van het wegdek op te pikken. Een van de lokale Buizerden zag daar ook wel een maaltijd in en sloeg daarbij een niet oplettende jonge Drieteenmeeuw.

 

 
Grote Zaagbek Mergus merganser  - 1 e kj - 01 oktober 2011 - let op de lichte iris en de witte teugel

Een tweetal Grote Zaagbekken waren lange tijd aan het jagen op vis langs de oever van het strandje bij de Zwolsehoek. Ze zwommen daarbij gezamenlijk met de kop onder water en dreven de vis vervolgens tegen de kant, of zelfs het strand op. Het ging vooral om kleine vis, meest Blankvoorn.

 

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra - juveniel - 27 augustus 2011

Vrijwel ieder jaar worden er trekkende Zwarte Ooievaars op de telpost waargenomen, maar tot nu toe nimmer aan de grond. Met de duidelijke toename van deze soort in Nederland over de laatste jaren, zal dit in de toekomst mogelijk vaker gaan gebeuren. De vogel die vandaag werd gezien betrof een juveniele vogel welke zowel op de graslanden als op het pas geoogste graanveld foerageerde. De vogel ving in ieder geval minimaal één woelmuis.

 

 
Kuifduiker Podiceps auritus  - 02 januari 2011    

De Kuifduiker is in het IJsselmeergebied een vrij schaarse soort. Dit was de eerste waarneming van deze soort bij de telpost.

 

Eidereend Somateria mollissiima  - adult vrouw - 01 januari 2011

Een volwassen vrouwtje Eidereend verbleef vandaag op het Ketelmeer bij de Kamperhoek. Ze besteedde zeer veel tijd aan het poetsen van haar veren en af en toe ging ze ook even op het strandje staan rusten. Sinds 2005 is het de zesde Eidereend bij de telpost. Drie daarvan betroffen trekkende Eidereenden (allen in 2005). In januari 2008 verbleef er een 2e kj man en in oktober 2009 een adult man.

 

Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo carbo  - 22 december 2010

Aalscholvers zijn bij de Ketelbrug zowel vliegend als foeragerend vaak talrijk aanwezig. Doorgaans worden de langsvliegende Aalscholvers ook niet geteld, omdat er geen goed onderscheidt valt te maken tussen lokaal vliegende vogels en echte trekkers. Ook aan verblijvende Aalscholvers wordt relatief weinig aandacht geschonken. De hierboven afgebeelde Aalscholver viel op omdat hij op de blokken naast een wat kleinere Aalscholver stond bij de loshaven bij de Kamperhoek. Niet zo zeer de grote van de vogel zelf viel op, maar vooral de zeer brede kop met dikke snavel. Het relatief steile voorhoofd duidt op een vrouwtje. Het geel van de mondhoek op de ondersnavel maakt een scherpe hoek (ipv een rechte of stompe hoek), een kenmerk van de noordelijke ondersoort Ph.c. carbo. Onderaan op de achterhals zijn de eerste witte veertjes van het broedkleed al te zien. Hoewel deze ondersoort zeker vaker langstrekt of aanwezig zal zijn, was dit pas de eerste zekere waarneming van deze ondersoort bij de telpost.

 

hybride Kuifeend man Aythya fuligula X Tafeleend vrouw A. ferina - subadult man - 15 november 2010
hybride Kuifeend man Aythya fuligula X Tafeleend vrouw A. ferina - subadult man - 15 november 2010
hybride Kuifeend man Aythya fuligula X Tafeleend vrouw A. ferina - subadult man (R) - 15 november 2010
hybride Kuifeend man Aythya fuligula X Tafeleend vrouw A. ferina - subadult man (L) en vrouw Tafeleend (R) - 15 november 2010

Na het trektellen op de Zwolsehoek werd bij het terugrijden langs de Kamperhoek een korte blik geworpen op de daar verblijvende duikeenden. Hoewel de meesten eenden lagen te slapen viel één mannetje duikeend al snel op door de niet geheel zwarte rug. De lichtomstandigheden waren niet echt optimaal om de juiste kleuren van de vogel te kunnen vaststellen. Wel was duidelijk dat het om een kuifeendachtige vogel ging met een donkergrijze rug en bruinachtige kop. De volgende dag kon dezelfde vogel beter worden bekeken en nu viel ook de lichtgrijze tekening van de flanken op. Het oog was niet helder geel zoals bij man Kuifeend maar meer oranjerood, maar ook weer niet zo rood als van man Tafeleend. De snavel was geheel blauwgrijs met een brede zwarte snavelpunt. Zowel de tekening van de snavel (basale helft blauwgrijs ipv zwart en zwart van snavelpunt niet zover doorlopend langs de rand van de snavel) als snavelvorm (snavelbasis laag ipv hoog) kwamen dus meer overeen met die van man Kuifeend als van man Tafeleend. De lichtgrijze flanken met gemarmerde tekening leek echter meer op man Tafeleend als op man Kuifeend (ongetekend wit). De donkergrijze rug met gemarmerde tekening contrasteerde sterk met de lichtgrijs gemarmerde flanken. Hierin verschilt hij dus zowel van man Tafeleend (rug en flank gelijk gekleurd en getekend) en man Kuifeend (rug ongetekend zwart). De kleur van kop was echter niet zo helder roodbruin als man Tafeleend, maar donker roodbruin met onduidelijke zwarte vlekking. De vorm van de kop was klein en rond cf man Kuifeend. De borstband was niet scherp afgegrensd van de buik, waardoor doet vermoeden dat het om een niet geheel volwassen vogel ging. Volgens L. Svensson et al. 1999, betreffen vogels met dit uiterlijk op een hybride tussen Kuifeend man x Tafeleend vrouw. In de groep Kuifeenden verbleven ook enkele Tafeleenden en de hybridevogel bleek relatief steeds veel aandacht te hebben voor vrouwtjes Tafeleenden en niet voor vrouwtjes Kuifeenden.

 

Waterhoen Gallinula chloropus - onvolwassen - 05 december 2010

In de smalle rietkragen langs het begin van de Ketelbrug verblijven soms enkele Waterhoentje, zij broeden daar echter niet. De vogel hierboven betreft een onvolwassen vogel. De poten en snavel zijn nog niet uitgekleurd en de rode bles op het voorhoofd ontbreekt. Ook zijn de veren op borst, hals en kop nog niet mooi diep zwart en vertoont de buik nog veel lichte veren.

 

Blauwe Reiger Ardea cinerea  - 2e kj - met zojuist gevangen Paling Anguilla anguilla in kwelsloot - 02 januari 2010

Langs de Ketelmeerdijk bij de Zwolsehoek verblijven jaarrond één tot drie Blauwe Reigers. Meestal zoeken zij naar muizen en mollen op de dijk en af en toe vissen zij in de smalle ondiepe sloot onderlangs de dijk. De dikke sneeuwlaag die vandaag de dijk bedekte noopte deze jonge Blauwe Reiger in de niet bevroren delen van de sloot te vissen en niet geheel zonder resultaat.

 

Wulp Numenius arquata  - vrouwtje - 31 december 2009

Jaarlijks trekken slechts een paar honderd Wulpen langs de telpost. Een heel enkele keer strijken er enkele exemplaren op de akkers of op de graslanden bij de Zwolsehoek neer, maar vertrekken over het algemeen al weer binnen enkele minuten of uren. Deze week verblijven er maximaal vier op het talud van de snelweg.

 

IJsduiker Gavia immer  - adult - 20 december 2009
IJsduiker Gavia immer  - juveniel - 20 december 2009
IJsduiker Gavia immer  - links juveniel, rechts adult - 20 december 2009

Werd vorige week de tweede IJsduiker voor de telpost waargenomen, zo zwommen er vandaag zelfs twee tegelijk rond !

 

IJsduiker Gavia immer  - juveniel - 13 december 2009
IJsduiker Gavia immer  - juveniel - 13 december 2009

IJsduikers zijn in het binnenland vrij zeldzame dwaalgasten. Op 6 april 2008 vloog één exemplaar langs (zie dagboek 2008), de eerste voor de telpost. Vandaag zwom een juveniele vogel op het Ketelmeer bij de Ketelbrug. De lichte veerranden op de rug en dekveren zijn kenmerkend voor jonge vogels. Op de bovenste foto is goed te zien hoe krachtig de vogel afzet bij het duiken.

 

IJsvogel Alcedo atthis  - 18 oktober 2009

IJsvogels worden af en toe trekkend op de telpost waargenomen. Soms verblijven één of twee exemplaren enkele dagen of weken in de omgeving van de Ketelbrug. Zij foerageren dan zowel langs de oevers van het Ketelmeer als in de poldersloten.

 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis  - adult - 28 juli 2009

De Geoorde Fuut is een zeer schaarse soort bij de Ketelbrug. Hoewel de beide telposten aan het Ketelmeer liggen en de aanwezige watervogels altijd worden gecontroleerd worden er zelden andere soorten futen gezien dan Fuut en Dodaars. De Geoorde Fuut die op 29 en 31 juli werd gezien, betreft dan ook vrijwel zeker dezelfde vogel.

 

Grote Bonte Specht Dendrocopus major - juveniel - 30 augustus 2009

In het najaar trekken Grote Bonte Spechten regelmatig langs de telpost. Het bosje onderaan het parkeerterrein  "trekt" vrijwel iedere Grote Bonte Specht naar beneden.

 

Tapuit Oenanthe oenanthe  - 30 augustus 2009

Af en toe verblijven er enkele Tapuiten rondom de telposten, maar zelden in groot aantal.

 

Frater Carduelis flavirostris  - 31 oktober 2008

Vroeger was de Frater een talrijke soort in de Flevopolders, tegenwoordig is het hier een zéér schaarse soort. Langstrekkende Fraters worden slechts nog een enkele keer per najaar door de trektellers  opgemerkt, verblijvende Fraters zijn zo mogelijk tegenwoordig nog schaarser. Behalve het bekende nasale roepje is het musachtige geluid van de Frater zeer kenmerkend.

 

Kuifeend Aythya fuligula - adult man ruiend van eclipskleed naar prachtkleed - 26 september 2008

Regelmatig verblijven er grotere aantallen Kuifeenden op het Ketelmeer bij de Kamper- en Zwolsehoek. Vooral bij harde wind zoeken de Kuifeenden daar beschutting tegen de wind en golfslag. De helder gele iris geeft aan dat het hier om een volwassen vogel gaat.

 

Drieteenstrandloper Calidris alba - juveniel - 12 september 2008

De Drieteenstrandloper is een zeer schaarse doortrekker in het binnenland. Een verblijvende vogel mag dan ook als uitzonderlijk worden beschouwd. De uitgebreide tekening aan de toppen van de tertials, de zwarte mantelveren met gepaarde witte vlekken geven aan dat het hier om een juveniele vogel gaat.

 

Putter Carduelis carduelis  -  >1 kj man - 02 augustus 2008

Op de door schapen begraasde dijk bij de Zwolsehoek komen slechts weinig distels tot bloei waar de Putters van kunnen profiteren.

 

Slechtvalk Falco peregrinus  - juveniel vrouw - 27 juli 2008

Regelmatig verblijven er buiten de broedtijd één of meerder Slechtvalken rond de Ketelbrug. Hier een ongeringd juveniel vrouwtje die een zojuist geslagen postduif op de akker heeft geplukt. Onderdelen met verticale strepen en op de zijkant van het lichaam grote donkere vlekken. Ondervleugels eveneens zeer donker, met name ondervleugeldekveren (vergelijk foto adult 20 april 2008 in Dagboek 2008). Verder is het oog nog niet helder geel en de washuid nog blauwachtig.

 

Ringsnaveleend Aythya collaris  - adult vrouw (R) in vergelijking met adult vrouw Tafeleend (L) - 12 april 2008

Een ongeringd vrouwtje Ringsnaveleend verbleef enkele weken in het plasje langs de Visvijverweg in de Kamperhoek.

 

Zwarte Kraai Corvus corone  - adult - 11 april 2008

Een Zwarte Kraai vliegt met een zojuist vers afgebroken tak naar zijn nest in één van de hoogspanningsmasten.

 

Meerkoet Fulica atra  - albino - 22 maart 2008

Het gaat hier om een volledige albino. Poten, tenen en snavel licht roze. Voorhoofdschild iets lichter, maar niet zuiver wit. Toppen van de handpennen alle duidelijk gesleten.

 

Eidereend Somateria mollissima  - 2e kj man - 25 januari 2008

 

Bonte Strandloper Calidris alpina  - juveniel naar 1e winter - 16 oktober 2007

De brede zomen aan de dekveren en de bruinige kop, hals en nek geven aan dat het hier om een juveniele vogel gaat. De grijze schouderveren wijzen op het eerste winterkleed.

 

Torenvalk Falco tinnunculus  - 1e kj - 24 september 2007

 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus  - adult - 16 september 2007

Hoewel de bruine borstvlek erg klein is wijzen de donker bruine vlek rondom het oog, de witte kruin en de reeds geruide arm- en (de vier binnenste) handpennen alsmede de vrij gele iris op een adult.

 

Brilduiker Bucephala clangula - 2e kj man - 10 maart 2007

De witachtige teugelvlek maakt bij deze vogel de geslachtsbepaling eenvoudig. De grote dekveren met smalle donkere toppen zijn kenmerkend voor een (onvolwassen) man. De brede donkere toppen van de middelste dekveren geven aan dat het hier om een nog niet volwassen vogel gaat.

 

Muskuseend Cairina moschata  - man - 19 juli 2007

Hoewel het hier duidelijk om een gedomesticeerde vorm van de Muskuseend gaat kan het geslacht toch bepaald worden aan het uiterlijk. Het betreft een mannetje vanwege de lichte iris, de kale huid rond oog en snavel, de knobbel bovenop de snavel en de sterk gevlekte snavelbasis.

 

Houtduif Columba palumbus  - adult - 29 juli 2007