20-12-2009

De hoge sneeuwduinen op de Ketelbrug zorgde er voor dat de Zwolsehoek niet met de auto bereikt kon worden. De telling werd daarom vanaf de Kamperhoek verricht. De tellers zochten echter wel beschutting achter hun auto's voor de harde zuidwesten wind (6 Bft.) welke gepaard ging met vele sneeuwbuien en stuifsneeuw. Meest opvallend waren de talrijke groepjes Nonnetjes die vanaf het IJsselmeer naar het Ketelmeer vlogen, in totaal passeerden er ruim 200 exemplaren. Al zoekend over het Ketelmeer voor laagvliegende zangvogels werd een volwassen IJsduiker opgemerkt, de derde voor de telpost. Even later bleek dat er ook nog een juveniele IJsduiker aanwezig was (zie TP-vogels voor de foto's). In een stevige sneeuwbui kwam een Bokje laag over het Ketelmeer vanuit het noordoosten aangevlogen. Gedurende de rest van de telling passeerden er nog vier ! Opvallend was verder nog dat er ineens weer een paar Pontische meeuwen langskwamen.

Bokje Limnocryptes minimus 
Bokje Limnocryptes minimus  - let op het ontbreken van donkere strepen op de flanken en de vrij egaal grijze ondervleugels

 

01-11-2009

Opnieuw begon de ochtend met veel mist. Toen om circa tien uur de wind in kracht begon toe te nemen werd de mist snel minder, maar bleef het zicht de rest van de dag toch vrij matig. Twee Blauwe Kiekendieven trokken samen al jagend boven het grasland langzaam naar het zuiden en niet veel later volgde een derde vogel. Zangvogels, behalve Spreeuw, werden nauwelijks gezien. Leuk was een Strandleeuwerik die net tijdens de optrekkende mist vlak langs kwam vliegen. Een Bonte Kraai (de vierde al dit najaar) vloog bijna onopgemerkt langs de andere kant van de snelweg naar het noorden.

 

31-10-2009

Hoewel het vandaag niet echt helder weer was, was het zicht gelukkig ruim voldoende om te kunnen tellen. Opnieuw trokken er weer veel Spreeuwen, ruim tweeënveertigduizend. Na een flinke golf in het eerste uur kwam een groot deel verspreidt over de dag door. Opvallend waren de grote aantallen Kieviten, Houtduiven en Veldleeuweriken. De meeste Veldleeuweriken kwamen in de tweede helft van de ochtend langs. Na half één namen de aantallen plotseling sterk af, waardoor het bestaande dagrecord (4.058 ex. op 29 oktober 2005) niet geëvenaard kon worden. In totaal werden er iets meer dan tweeëndertighonderd geteld. In de verschillende groepen Kleine Zwanen die vandaag passeerden, bevonden zich enkele juvenielen (2 ex.) en tweede kalenderjaar (5 ex.) vogels. Een Zeearend , juveniel of onvolwassen, vloog op grote afstand van de telpost en verdween in zuidoostelijke richting.

Kleine Zwanen Cygnus bewickii  - adult en 2e kj - let op de nog niet geheel uitgekleurde snavel, grijs(bruine) toppen van handpen- en handpendekveren en grijzige armpendekveren van de onvolwassen vogel. Ook hals en kop zijn nog niet zuiver wit.

 

30-10-2009

Net als gisteren was er in de ochtend zware mist, met het verschil dat er vandaag wel aanzienlijk meer wind stond. Ondanks deze stevige wind bleef de mist vandaag vrij hardnekkig en trok deze maar langzaam weg. Het aantal trekvogel was niet erg groot. Alleen spreeuw deed het met ruim achtduizend exemplaren redelijk. Opvallend was het grote aantal Brilduikers. Met vijfendertig exemplaren een nieuw dagrecord (was 22 ex. op 5 november 2007).

 

28-10-2009

In de vroege ochtend brak de trek goed meteen los met grote groepen Spreeuwen. Na een kwartier tellen was het al meteen duidelijk dat het bestaande dagrecord (77.028 ex. op 11 oktober 2006) wel eens zou kunnen sneuvelen.  De Spreeuwen kwamen in lange dichte fronten laag over de akkers aangevlogen en wonnen nauwelijks hoogte voordat ze het water overstaken. Aan het eind van de telling stond de teller op bijna honderdtienduizend Spreeuwen ! Naast enkele tientallen Rietgorzen werden vandaag ook één IJsgors, één Sneeuwgors en vier Geelgorzen waargenomen. De trek van lijsters kwam pas wat later in de ochtend op gang. Kramsvogels en Koperwieken trokken in compacte groepen van vele tientallen exemplaren hoog over. Vandaag passeerden de eerste Wilde Zwanen van het najaar. Het betrof een groep van vijf adulten en één jong. Dit jaar lijkt een bijzonder goed jaar voor de Kuifleeuwerik te zijn. De luid roepende vogel van vandaag, betrof de vierde vogel van het jaar en de tweede najaarswaarneming.

 

25-10-2009

Hoewel de trek vandaag iets beter was dan gisteren, vallen de najaarsaantallen van veel soorten toch nog wel wat tegen. Een positieve uitzondering daarop was het aantal trekkende Boomleeuweriken. In totaal passeerden er vandaag 42 ex., waaronder één groep van 16 exemplaren.  Opvallende waren verder drie Geelgorzen en één Kleine Zilverreiger. De laatste werd slechts drie keer eerder op de telpost waargenomen, maar nog nimmer in het najaar.

 

24-10-2009

Vanwege de beperkte beschikbare tijd, is er vandaag vrij kort geteld. Toch werden er een aantal leuke soorten gezien. Drie late Boerenzwaluwen haastten zich naar het zuiden en een Rode Wouw, de tiende alweer deze maand,  kwam op niet al te grote afstand langs de telpost gevlogen. Ieder jaar passeren er enkele Europese Kanaries, voornamelijk in het voorjaar. Waarnemingen in het najaar zijn bijzonder schaars, de waarneming van vandaag betreft dan ook pas de vierde najaarswaarneming. Kauwen trokken wederom is groot aantal langs, ruim achthonderd.

 

23-10-2009

Ondanks het mooie rustige weer een wat tegenvallende trek. Hoogtepunt was wellicht de waarneming van een overtrekkende Kuifleeuwerik. Deze soort is slechts vier maal eerder op de telpost waargenomen en het betreft nu de eerste najaarswaarneming.

 

21-10-2009

Net als gisteren stond er vandaag een vrij harde zuidoosten wind, maar was er vooral in de ochtend beduidend meer bewolking. In de ochtend passeerden vele groepen Spreeuwen laag langs de telpost. Hele grote groepen werden niet gezien, grootste groep 2.450 ex., maar de vele kleine groepen brachten het totaal vandaag op bijna veertigduizend Spreeuwen. De meeste groepen Kauwtjes stegen vandaag niet op naar grotere hoogte om het Ketelmeer over te steken, maar vlogen in compacte laag langs de brug. Opmerkelijk genoeg passeerde er deze ochtend wederom een Bonte Kraai. Veldleeuweriken trokken de gehele dag in zeer kleine groepen. Door de toename van de broedpopulatie Rode Wouwen in Zweden neemt ook de kans op trekkers hier toe. Vandaag passeerden er twee, waarvan in ieder geval één exemplaar een eerste jaars vogel betrof.

Rode Wouw Milvus milvus  - 1e kj - let op de lichte zomen van de slagpendekveren, de bruingele iris en de vaalbruine staart

 

20-10-2009

De zeer harde zuidoosten wind zorgde er voor dat vrijwel alle vogels erg laag langstrokken. Behalve Spreeuwen en Veldleeuweriken kwam ook een nieuwsgierige Sperwer rakelings langs de telpost. Spreeuwen waren vandaag zeer talrijk, bijna zesenveertigduizend werden er geteld. Slechts driemaal eerder werden er sinds 2005 op de telpost op één dag gezien. Opmerkelijk waren verder de eerste Waterpieper en de tweede Bonte Kraai van het najaar. Tussen de Kleine Zwanen bevonden zich vandaag ook de eerste juvenielen, in totaal drie.

Sperwer Accipiter nisus  - adult vrouw

 

19-10-2009

De zwakke tegenwind zorgde er voor dat veel vogels hoog overkwamen. Regelmatig werd bij het tellen met de kijker van hoog overvliegende groepen vogels nog hoger vliegende vogels opgemerkt, met name Vinken. Geheel onverwachts was het passeren van een Bonte Kraai, welke sinds november 2007 niet meer op de telpost was gezien. In de tweede helft van de ochtend vlogen twee Rode Wouwen over het IJsselmeer naar het noorden. Minder dan een uur later volgde er een derde exemplaar in dezelfde richting.

 

15-10-2009

Opnieuw trokken vandaag grote groepen Kauwen, maar een stuk minder dan gisteren. Er werden er iets meer dan 3.500 geteld, en daarmee de derde beste dag voor de telpost. Opvallende soorten waren verder drie Geelgorzen, vier Baardmannetjes en twee Rode Wouwen.

Kauw Corvus monedula  - op de foto staan 110 Kauwen

 

Rode Wouw Milvus milvus  - 1e kj - let op de ondiepe staartvork

 

14-10-2009

De eerste dag met nachtvorst. 's Ochtends een zeer zwakke wind vanuit NO, later draaiend naar O en toenemend tot 3 Bft. en vervolgens draaiend naar NO 4 Bft. Er was vandaag duidelijk binnenkomst van Kol- en Grauwe Ganzen. Vrijwel de gehele dag vlogen kleine groepjes ganzen in alle richtingen. In een groepje Kolganzen werd één Kleine Rietgans ontdekt. Verder werden ook de eerste Kleine Zwanen van het najaar gezien. Spectaculair was de trek van Kauwen. In totaal werden er meer dan 5000 gezien, het oude dagrecord werd hiermee verbroken (was 3.628 ex. op 23 oktober 2007). Ze trokken overwegend in grote groepen van enkele honderden exemplaren en stegen veelal op naar zeer grote hoogte alvorens verder naar het zuiden te vliegen. Een juveniele Zeearend veroorzaakte veel paniek onder de weidevogels ten oosten van de telpost. Een juveniele Rode Wouw kwam vanuit het noorden richting de telpost gevlogen, maar besloot uiteindelijk toch weer naar het noorden te vliegen. In de middag gleed een andere Rode Wouw over het IJsselmeer naar het zuiden.

 

08-10-2009

De eerste uren waaide de wind uit ZW (2 Bft.), maar draaide geleidelijk naar WNW en nam iets in kracht toe (3 Bft.). Meest opvallend waren vandaag de grote groepen Ringmussen welke vrij hoog overkwamen. Er werden 56 groepen waargenomen met in totaal ruim elfhonderd exemplaren. Op het moment dat de wind naar het westen draaide kwam de trek van de Ringmus vrijwel tot stilstand. Hoewel het een nieuw dagrecord voor de telpost betreft (was 898 ex. op 10 okt. 2006), zijn er vanwege de late start met tellen waarschijnlijk vrij veel gemist. Later op de ochtend trokken er ook regelmatig groepjes Veldleeuweriken. Opmerkelijk waren de vele Boerenzwaluwen die vandaag de telpost passeerden, bijna 400 ex.

Veldleeuwerik Alauda arvensis 

Er passeerden vandaag twee Slechtvalken. De eerste betrof een juveniel mannetje dat met een prooi richting de hoogspanningsmast in het Ketelmeer vloog.

Slechtvalk Falco peregrinus  - 1e kj man met prooi (vermoedelijk Graspieper)

De tweede vogel betrof een tweede kalenderjaar vrouwtje, dat nog maar pas aan de post-juveniele rui is begonnen (noordelijke vogels ruien doorgaans later, dan meer zuidelijke vogels). De lichaamsveren zijn nog niet geruid en hebben derhalve nog steeds de karakteristieke verticale streping van juvenielen. De slijtage van de slag- en staartpennen duiden aan dat het niet om een verse juveniele vogel gaat, ook de ruicentra in de slagpennen tonen dit aan.

Slechtvalk Falco peregrinus  - 2e kj vrouw - let op de armpen- en binnenste handpenrui
Slechtvalk Falco peregrinus  - 2e kj vrouw - let op de gesleten hand- en staartpennen
Slechtvalk Falco peregrinus  - 2e kj vrouw - hoewel de lichaamsveren zeer rommelig ogen (vermoedelijk doordat ze nat zijn), is de verticale streping nog duidelijk te zien.

 

26-09-2009

De zwakke wind uit zzw zorgde wel voor wat trek maar de aantallen waren beperkt. Kneutjes deden het opvallend goed, met 122 ex. Er werden ook een negental Huismussen trekkend waargenomen, waaronder een groep van acht. Onvolwassen Zilvermeeuwen zijn op de telpost relatief schaars. Na het bestuderen van de foto's van één van deze Zilvermeeuwen, lijkt het om de zelfde vogel te gaan welke ook al op 09 september 2009 werd gefotografeerd. Op de foto van vandaag is goed te zien dat de vogel al een stuk verder in de rui is.

Zilvermeeuw Larus argentatus  - ruiend van 3e zomer- naar 4e winterkleed

 

17-09-2009

In de vroege ochtend stond er een zeer zwakke noorden wind en was de trek vrij matig. Om 09.40 uur passeerde er een warmtefront en draaide de wind naar het noordoosten en nam iets in kracht toe. Dit leverde ook aanzienlijk meer trekbewegingen op. Laag over het Ketelmeer vlogen twee IJsvogels achterelkaar en gingen onder de brug door naar het IJsselmeer. Verschillende groepen Vlaamse Gaaien kwamen hoog vanuit het IJsselmeer aangevlogen. Een groep van elf exemplaren bogen af en vlogen verder noordwaarts, de anderen daalden af richting de Kamperhoek. In de maand september verblijven er gewoonlijk grote groepen Nijlganzen op de akkers ten noorden van de Zwolsehoek. De groep van vandaag was echter wel uitzonderlijk groot, 722 exemplaren ! Nimmer werden er hier zoveel tegelijk op de akkers waargenomen.

 

09-09-2009

De wind kwam vandaag uit NNW draaiend naar N, kracht 4-5 Bft. Voor kleinere vogels niet de meest gunstige wind, maar de roofvogels leken daar weinig hinder van te ondervinden. In totaal werden er 29 Bruine Kiekendieven waargenomen, door de late start met tellen in de ochtend zijn er vermoedelijk flink wat gemist. Meest opvallend was echter toch de waarneming van een zeer hoog overvliegende Zwarte Zee-eend. De vogel vloog vanuit het Ketelmeer richting het IJsselmeer. Het betrof de eerste waarneming van deze soort voor de telpost.

Zilvermeeuw Larus argentatus  - ruiend van 3e zomer- naar 4e winterkleed

 

Zwarte Zee-eend Melanitta nigra

 

08-09-2009

Een warme dag voor de tijd van het jaar (ca. 28 graden) met een zwakke wind. In de loop van de dag draaide de wind van ZZO 3 Bft. via zuid naar WNW 4 Bft., vervolgens zwakte de wind af naar slechts 1 Bft. en na ongeveer een uur kwam de wind opnieuw vanuit zuid 2-3 Bft. Met name in de ochtend was er een gestage stroom van Boerenzwaluwen, in de middag kwam af en toe nog kleine groepen langs en kwamen er ook vaker Huiszwaluwen door. In totaal werden er 3.674 Boerenzwaluwen geteld. Slechts tweemaal zijn er meer Boerenzwaluwen op de telpost waargenomen (5.046 ex op 23-09-2007 en 3.734 ex op 13-09-2007). Een langstrekkende juveniele Noordse Stern was een nieuwe soort voor de telpost. In de middag trokken flink wat roofvogels. Met name Bruine Kiekendief deed het goed met 30 ex., maar acht trekkende Boomvalken op één dag is voor de telpost vrij veel. Regelmatig passeren nog pendelende Reuzensterns tussen de Friese kust en randmeren langs de telpost. Vandaag werden er vier gezien.

Reuzenstern Hydroprogne caspia  - adult

 

30-08-2009

Aanvankelijk stond er een zuidzuidwesten wind, maar in de loop van de dag draaide deze steeds meer naar het westen en nam in kracht beduidend toe. Donkere wolkenpartijen trokken maar langzaam weg naar het noorden en de zon kwam er steeds vaker door. Opvallend waren twee jonge Koekoeken welke hoog langs de brug vlogen. Bruine Kiekendieven deden het vrij goed met 15 exemplaren. Een Wespendief werd voortdurend lastig gevallen door een volwassen man Havik. In totaal werden er vandaag drie verschillende Slechtvalken waargenomen, mogelijk was één jong mannetje een lokale vogel en is derhalve niet als trekker genoteerd. Tussen de vele Huiszwaluwen werd regelmatig een Oeverzwaluw of Gierzwaluw opgemerkt.

Meest bijzonder was vandaag misschien wel de waarneming van een leucistische volwassen Kleine Mantelmeeuw welke met drie normaal gekleurde volwassen kleine mantels meevloog.

 
Gierzwaluw Apus apus - juveniel

 

 
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - adult; iris, snavel en poten normaal gekleurd, buitenste vijf handpennen sterk gesleten, op de rechter bovenvleugel zijn twee donkere dekveertjes aanwezig (niet op de linker).

 

30-05-2009

De voorjaarstrek lijkt zo langzamerhand op zijn einde te lopen. Gedurende de eerste uren van de dag vlogen er nog redelijke aantallen Gierzwaluwen en zwaluwen, maar later op de ochtend en in de middag vlogen ook zij nauwelijks meer. Dagvlinders daarentegen vlogen juist later op de dag talrijker (zie pagina trekvlinders). Een Chileense Flamingo vloog over het IJsselmeer richting Urk, maar boog later af richting het Ketelmeer om vervolgens richting de Noordoostpolder te vliegen. Twee vrouwtjes Wielewalen passeerde op grote afstand van de telpost en staken het Ketelmeer op grote hoogte over. Tijdens het volgen van een van ver aankomend groepje van drie Kruisbekken werd de aandacht plotseling getrokken door een roepende Roodmus. De vogel, een vrouwtje, vloog vrij hoog en liet behalve de trekroep ook een gedeelte van de zang horen. De vogel sloot zich later aan bij drie Vinken, welke regelmatig hoog rond de telpost vliegen. Daarna werd de vogel uit het oog verloren.

 

17-05-2009

De gehele ochtend tot ver in de middag was het zwaar bewolkt weer met veel regen. Een kort bezoek in de tweede helft van de middag leverde toch nog enige trek op. Een tweede kalenderjaar mannetje Bruine Kiekendief had waarschijnlijk in afwachting op beter weer in de Kamperhoek gerust. Toen de bewolking wat verder openbrak steeg hij op, maar werd vervolgens meteen door het mannetje van het lokale broedpaar verjaagd. Boven de Kamperhoek en het IJsselmeer verbleven vele tientallen Gierzwaluwen en Huiszwaluwen, slechts weinige konden als trekker worden genoteerd.

Huiszwaluw Delichon urbicum  - adult

 

16-05-2009

Na circa twee weken eindelijk weer wat trek geteld.  Hoewel er geen aantallen zangvogels van betekenis passeerden, kwamen er wel een aantal leuke roofvogelsoorten langs. De lage wind kwam vanuit zuidzuidoost tot zuid en de hoge wind was pal zuid. Een hoog overvliegend mannetje Wespendief werd even later gevolgd door een Sperwer welke met een Rode Wouw samen vloog. De Rode Wouw was echter nog niet gepasseerd of een derde kalenderjaar Zeearend kwam alweer aangevlogen. Vlak voor de telpost maakte de Zeearend een rare buiteling, waardoor die even echt onderste boven vloog met de poten omhoog. Waarom de vogel dat deed is niet geheel duidelijk, want er leek geen enkele aanleiding hiertoe te zijn. Op de foto's bleek later dat de vogel om de linker poot een hoge grijze kleurring met zwarte inscriptie droeg en om de rechter poot een iets lagere metalen ring. Gezien het formaat ging het vrijwel zeker om een vrouwtje. Een vogel die ongeveer een half uur tot drie kwartier eerder in de Oostvaardersplassen t.h.v. de Kleine Praambult door een volwassen Zeearend werd verjaagd en naar het noorden wegvloog, betrof eveneens een derde kalenderjaar vogel, echter deze was niet geringd (obs. Hans ter Haar).

De combinatie van geslacht, leeftijd, type en positie van de ringen maken het aannemelijk dat het waarschijnlijk het jong betreft welke in 2007 in de Oostvaardersplassen is geboren. Dit zou tevens de eerste terugmelding van deze vogel betreffen na het ringen.

Deze week werd er in Oostelijk-Flevoland meerdere keren kleine groepjes Grauwe Ganzen zuidwaarts trekkend waargenomen. Ook op de telpost werden er vandaag enkele groepjes gezien. Het betreffen vermoedelijk Grauwe Ganzen die in de Oostvaardersplassen de komende tijd hun slagpennen gaan ruien. De komende weken zullen er zeer waarschijnlijk nog vele langskomen. Verder passeerden er vandaag o.a. nog zeven andere Wespendieven, een tweede Rode Wouw, één Zwarte Wouw, twee Smellekens, drie Boomvalken en twee Blauwe Kiekendieven.

 
Zeearend Haliaeetus albicilla - 3e kj vrouw

 

Zeearend Haliaeetus albicilla - 1e kj  vrouwtje - Oostvaardersplassen 24 mei 2007

 

30-04-2009

In de vroege ochtend kwam een lage mistbank vanuit het noordoosten over het Ketelmeer naar de telpost. Deze steeg langzaam op en lost pas tegen tien uur op. Daarna kwam de trek wel enigszins  opgang, maar al snel nam de toch al zwakke wind nog verder af en namen de aantallen trekvogels ook verder af. Een vrouwtje Grauwe Kiekendief vloog laag door de Kamperhoek en verdween richting het oosten. In de middag trokken twee mannetjes Slechtvalken op grote hoogte over. Verder passeerden er nog twee vrouwtjes Smellekens.

 
 
Smelleken Falco columbarius  - adult vrouw - let op de bruin-wit geblokte ondervleugeldekveren, bij volwassen mannetjes zijn deze zwart-wit geblokt (vergelijk foto 16 april 2009)

 

26-04-2009

Na de zeer goede dag van gisteren vielen vandaag de aantallen opnieuw tegen vanwege het vrijwel ontbreken van enige wind. Behalve een Duinpieper waren er verder weinig opmerkelijke soorten.

 

25-04-2009

De Steppekiekendief van gisteren zorgde vandaag voor nog meer trektellers dan gebruikelijk, minstens vijftig werden er geteld. Ook vandaag vlogen er wederom veel Graspiepers, ruim dertienduizend. Boompiepers werden regelmatig in de stroom Graspiepers opgemerkt (374 ex.). Voor de telpost de op een na beste dag ooit (beste dag 20 april 2008 met 445 ex.). Het eerste Paapje van het jaar kwam langs gevlogen en verbleef daarna een tijd lang in de Kamperhoek. Ook werd vandaag de eerste Zomertortel van het jaar gezien. Onder de roofvogels waren weer een paar leuke soorten zoals twee Rode Wouwen, één Zwarte Wouw, één Visarend en drie Grauwe Kiekendieven. Opvallend is de laatste tijd het regelmatig doortrekken van Zwarte Mezen. Na gisteren passeerde vandaag opnieuw een Kraanvogel.

 

24-04-2009

Zowel wat betreft aantal vogels als aantal soorten was de trek beduidend beter dan gisteren. Ook het aantal aanwezige trektellers was groot vandaag, in totaal meer dan dertig. Vanaf het eerste licht kwamen de Graspiepers in groot aantal langs. In het eerste kwartier passeerden er al een vijfhonderd en het dagtotaal kwam iets onder de tienduizend uit. Even na negen uur dook er plotseling een zeer slanke kiekendief vlak voor de telpost op, door de gunstige lichtomstandigheden en de korte afstand had iedereen die toen aanwezig was direct door dat het om een Steppekiekendief ging. De vogel dook na de singel meteen weer naar beneden en verdween achter de dijk. Met de zuidoosten wind in de rug vloog de vogel bijzonder snel naar het noordwesten. Gelukkig kwam de vogel weer boven de dijk uit, waarna iedereen de vogel uitstekend kon zien. Boven de matrixpoort over de A6 kantelde de kiekendief over haar rechterzij, waardoor ook de tekening op de bovenkant goed te zien was. En zo snel als ze gekomen was, zo snel was zij ook weer verdwenen. Hoewel de iris licht bruin is, wijst de bouw van de vogel op een vrouwtje. Het is inmiddels de vijfde Steppekiekendief voor de telpost. Later op de ochtend passeerden er twee adult mannetjes Grauwe Kiekendieven. Verder passeerden er in de ochtend twee vrouwtjes Blauwe Kiekendieven en in de middag nog eens vijf vrouwtjes.

 

 
 
Steppekiekendief Circus macrourus  - 2e kj vrouw

 

23-04-2009

De zeer zwakke wind zorgde vandaag voor zeer weinig vogeltrek. De dag werd nog enigszins opgeleukt door een paar schaarse soorten zoals twee Duinpiepers, een Purperreiger en een Engelse Kwikstaart.

 

20-04-2009

Ondanks dat de dichtstbijzijnde broedpopulatie van de Purperreiger niet erg ver van de telpost gelegen is, wordt de soort toch maar weinig op de telpost gezien. In de zeer vroege ochtend vloog een exemplaar laag over de Kamperhoek (niet duidelijk is of dat deze vogel daar wellicht ook had verbleven) naar het oosten. Een poosje later vloog een tweede exemplaar laag over de telpost. Groot was de verrassing toen vandaag opnieuw een trekkende Kuifleeuwerik werd gezien. Verder werd vandaag de vierde en vijfde Duinpieper van het jaar geteld. De eerste Grauwe Kiekendief, een volwassen man, passeerde op geringe afstand, evenals een tweede kalenderjaar mannetje Havik. De Zwarte- en Rode Wouw volgden echter traditie getrouw het bos bij de hoogspanningsmast om daar vervolgens het Ketelmeer over te steken.

Grauwe Kiekendief Circus pygargus  - adult man

 

Havik Accipiter gentilis  - 2e kj man

 

Purperreiger Ardea purpurea

 

19-04-2009

Er stond opnieuw een noordoosten wind, maar gelukkig minder krachtig dan gisteren. Zowel het aan vogels als het aantal soorten was nu dan ook wat hoger. Er was wederom goede trek van Graspiepers, ruim 17.000 werden er geteld. Ook Boompiepers deden het vandaag goed. Voor Witte Kwikstaart en Kneu is het hoogtepunt van de trek inmiddels voorbij, dagelijks worden er niet meer dan nog enkele tientallen gezien. Twee keer passeerde er vanmorgen één Zwarte Ruiter. Deze soort is bijzonder schaars op de telpost, pas zeventien keer is de soort nu op de telpost waargenomen. Het is dan ook niet te verwonderen dat het dagmaximum er laag is,  slechts drie exemplaren (18 april 2008 en 05 augustus 2007). Een andere nog schaarsere soort is de Kuifleeuwerik. Gelukkig riep de vogel die vandaag passeerde nog even, want hij was al onopgemerkt de tellers gepasseerd. Het betrof de derde waarneming van de soort voor de telpost. Verder werd de eerste Boomvalk van het jaar trekkend boven het IJsselmeer waargenomen.

Al enige jaren worden in het voorjaar (april/mei) trekkende Wulpen waargenomen met opvallend witte ondervleugels. De Nederlandse broedvogels zitten dan reeds lang in hun broedgebieden en de gedachte rees of dit geen vogels konden zijn met een oostelijker herkomst. De West- en Centraal Europese vogels behoren tot de nominaat (Numenius a. arquata) en hebben zwaar gebandeerde oksels en sterk getekende ondervleugeldekveren. De Centraal Aziatische ondersoort orientalis heeft geheel witte oksels en ondervleugdekveren, deze ondersoort is bovendien een flink stuk groter dan de nominaat. De vogels die wij hier echter zien zijn zeker niet opvallend groot, maar de ondervleugels zijn wel net zo wit. Bij de nominaat is er ruime variatie in tekening van de ondervleugels, maar zijn zeker de oksels altijd duidelijk getekend. Bij de westelijke vogels van orientalis beperkt de tekening op de okselveren zich tot hooguit een smalle donkere streep langs de veerschacht, terwijl ze bij de vogels in het oostelijk deel van hun verspreiding geheel wit zijn. Behalve de ondervleugels is er ook een duidelijk verschil in tekening van de flanken. Bij de nominaat worden de donkere lengte strepen op de flanken doorkruist door een korte dwarsstreep, waardoor er een blokkerige tekening ontstaat. Bij orientalis is dit niet het geval en zijn de flanken dus slechts verticaal gestreept. De vogel die vandaag passeerde vertoonde dus uiterlijke kenmerken van orientalis, maar was niet opvallend groot. Door diverse auteurs (Neumann 1929, Engelmoer & Roselaar 1998) wordt echter nog een andere ondersoort beschreven suschkini welke zou broeden in de zuidelijke Oeral en Kazakhstan. Deze zou sterk lijken op orientalis maar een stuk kleiner zijn, ongeveer ter grootte van de nominaat. Hoewel nu langzaam alles richting suschkini wijst, is er nog wel een niet opgelost probleem, en dat is de tekening op de buitenste handpen. Bij orientalis zou deze tekening vrij zwak zijn en bij de nominaat vrij prominent. Hoe de buitenste handpen van suschkini eruit ziet wordt echter nergens beschreven. In ieder geval is die bij de vogel van vandaag zeer duidelijk te zien.

Het is aannemelijk dat een aanzienlijk deel van de Wulpen die in deze tijd passeren hoogst waarschijnlijk een oostelijkere herkomst hebben. Op basis van bovenstaande kenmerken is een kwalificatie als suschkini voorlopig te verdedigen. Onderzoek aan de buitenste handpen van deze ondersoort in de thans bekende broedgebieden, danwel (kleur)ring- of DNA-onderzoek zal in de toekomst mogelijk meer licht werpen op deze opvallend licht gekleurde Wulpen.

Wulp Numenius arquata suschkini - let op vrijwel geheel ongetekende oksels en ondervleugeldekveren, rechte flankstrepen, en tekening buitenste handpen (rechter vleugel)

 

18-04-2009

De harde tegenwind zorgde er wel voor dat veel vogels laag overtrokken, maar een echt grote variatie aan soorten welke in deze periode van het jaar toch wel verwacht mag worden bleef uit. De Graspieper zorgde voor de bulk van het aantal vogels, het aantal kwikstaarten, zwaluwen, steltlopers en roofvogels was zeer klein. Wel werd vandaag de eerste Noordse Gele Kwikstaart van het jaar waargenomen. Aan het eind van de ochtend trok de wind nog meer aan tot 6 Bft. en toen nam ook het aantal Graspiepers sterk af.

 

16-04-2009

Hoewel in grote delen van het land vandaag vrij weinig wind stond (1 à 2 Bft.), waaide het bij de telpost in de vroege ochtend vrij stevig (ONO 5 Bft.), later op de ochtend zwakte de wind enigszins af tot windkracht 4 Bft. De harde tegenwind zorgde er voor dat de meeste vogels vrij laag vlogen. Een uitzondering hierop waren twee zeer hoog overvliegende lijsters, een Kramsvogel en een Beflijster. Graspiepers kwamen in een bijna continue stroom langs, ruim 18.000 werden er geteld. Behalve de vele tientallen Boompiepers werd er ook nog een zwijgzame Duinpieper in de stroom piepers opgemerkt. De piepers trokken ook duidelijk de aandacht van enkele roofvogels. Zo werden er vier Smellekens, vier Torenvalken en zes Sperwers waargenomen. Opvallend was ook de trek van Blauwe Reigers. Vrijwel alle exemplaren betroffen onvolwassen (2e kj) vogels. Vandaag passeerde de eerste Zwarte Stern van het jaar en ook werden de eerste Kruisbekken gezien, een groepjes van vijf vogels vlogen naar het noorden en een poosje later een losse vogel naar het zuiden.

 

Sperwer Accipiter nisus  - 2e kj vrouw

 

Blauwe Reiger Ardea cinerea - 2e kj - let op de grijszwarte kruin en het ontbreken van de brede zwarte flankstreep

 

Smelleken Falco columbarius  - adult man - let op de zwart-wit geblokte ondervleugeldekveren, bij volwassen vrouwtje zijn deze bruin-wit geblokt

 

 

15-04-2009

Vandaag goede trek van Graspiepers, maar verder relatief weinig trek van andere soorten.

Groenpootruiter Tringa nebularia

 

Groenpootruiter Tringa nebularia

 

Dwergmeeuw Hydrocoleus minutus  - adult

 

11-04-2009

De zeer zwakke wind in de ochtend zorgde voor weinig trekbewegingen. Pas toen de wind naar het oostnoordoosten draaide en iets toenam, kwam de trek een beetje los. Meest opvallend was een onvolwassen Ruigpootbuizerd welke boven het IJsselmeer naar het noorden vloog. Vandaag de eerste Rode Wouwen van het voorjaar. Dertien Vlaamse Gaaien schoven langzaam door de Kamperhoek naar de bomen in de hoek tegen de snelweg en stegen uiteindelijk als één groep op en staken langs de brug het Ketelmeer over.

Rode Wouw Milvus milvus  - 2e kj

 

10-04-2009

Een dag met veel trek van Graspiepers en roofvogels.  Hoewel de Graspiepers al vroeg vlogen, kwam de echte grote golf pas om 10.00 uur. In totaal passeerden er meer dan twintig duizend.  Behalve enkele tientallen Boompiepers vloog er ook een Duinpieper, de eerste van het jaar. Ook werden vandaag de eerste twee Europese Kanaries van het jaar waargenomen.  Een geheel nieuwe telpost soort was de Grauwe Gors, deze passeerde even voor acht uur laag over de tellers. Regelmatig kwamen er lijsters van grote hoogte naar beneden richting de hoge populieren in de Kamperhoek. Het waren voornamelijk Zanglijsters, maar ook kwamen er verschillende groepjes Beflijsters naar beneden, de grootste groep was 12 exemplaren. Het dagrecord Baardmannetjes van afgelopen week werd vandaag al weer verbroken, verdeeld over verschillende groepen trokken er in totaal 35 langs. Leuk was een Rosse Vleermuis welke langdurig boven de plassen en rietvelden van de Kamperhoek vloog.

 

 

Zwarte Wouw Milvus migrans

 

 
Zwarte Wouw Milvus migrans

 

Visarend Pandion haliaetus  - adult vrouw

 

 
     
 
Rosse Vleermuis Nyctalus noctula

 

08-04-2009

De ochtend begon met een bijna strak blauwe hemel en een matige wind (Z 3-4 Beaufort). De wind nam geleidelijk aan toe in sterkte tot 5 Bft en vanuit het zuidwesten kwam een dikke wolkenband met daarin regen. Zowel de Graspiepers (zie trekpatronen) als de roofvogels lieten zich door dit front goed stuwen. Opvallend was dat er vandaag wederom een Buidelmees trekkend werd waargenomen, verder verbleef er ook één in de Kamperhoek. Andere leuke soorten waren o.a. 1 Zwarte Mees, 2 Beflijsters, 2 Slechtvalken en 1 Smelleken. De beide Slechtvalken, een man en een vrouw, waren onvolwassen vogels en droegen aan de rechter poot een oranje kleurring. Helaas was de code niet afleesbaar, zeer waarschijnlijk betreffen het vogels welke in Nederland geringd zijn. Verder werd de eerste Sprinkhaanrietzanger van het jaar in de Kamperhoek gehoord.

 

06-04-2009

Geheel anders dan de twee voorgaande dagen, was er vandaag sterke trek. Graspiepers trokken aanvankelijk in klein aantal door, maar om kwart voor elf kwam er ineens een groep van 995 Graspiepers langs. In totaal passeerde er ruim 9.000 exemplaren. Hoewel de aantallen in de vroege ochtend nog zeer klein zijn, is wederom de dip in de ochtend waar te nemen. Vanaf kwart over acht nemen de aantallen duidelijk af en na ongeveer een uur trekt de trek weer aan (zie ook de grafiek en tekst van 20 april 2008). Opnieuw werden er vandaag twee hoog overtrekkende Buidelmezen opgemerkt. Om kwart over zeven vlogen twee Beflijsters over de Kamperhoek en streken neer in de toppen van de hoge Populieren, na enkele minuten vlogen zij weer verder. Om half negen kwamen twee andere Beflijsters richting de telpost en streken neer in de singel. Even later vlogen zij daaruit en landde op minder dan tien meter op het asfalt voor de telpost, helaas vlogen zij gelijk weer op en keerde terug naar de singel. Twee maal werd er een trekkende Matkop waargenomen. De Matkop staat in Nederland niet echt bekend als trekvogel en vaak is het onduidelijk of de waargenomen exemplaren op echte trek duidt. Viermaal werd de soort eerder op de telpost gezien, maar dit is pas de eerste voorjaarswaarneming. Een onvolwassen Zeearend kwam laag vanuit het zuidwesten over de plassen van de Kamperhoek gevlogen en passeerde op niet al te grote afstand langs de telpost. Opvallend was dat de vogel continue met zijn bek open vloog en dat de tong duidelijk te zien was. Voor zover de zien was de vogel ongeringd.

 

Bergeend Tadorna tadorna - adult vrouw

 

Matkop Poecile montanus

 

Zeearend Haliaeetus albicilla - 3e kj

 

Sperwer Accipiter nisus  - met boze  Witte Kwikstaart Motacilla alba

 

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus - adult, de zwarte buiten vlag op de buitenste handpennen is typisch voor adulten, maar zelden in het veld te zien (zie foto 29 maart 2009).

 

Beflijster Turdus torquatus - let op de vuilwitte borstband en donkere bovenzijde bovensnavel.

 

05-04-2009

De ochtend begon met een zeer zwakke noordwesten wind, maar al gauw nam de wind nog verder af tot circa 1 Beaufort. Gebrek aan wind resulteert altijd in weinig trek. Opvallend genoeg werden er wel veel soorten gezien. Twee maal werd er een Buidelmees hoog overtrekkend opgemerkt en later riep er regelmatig een derde in de Kamperhoek. Een groep van 14 Baardmannetjes steeg vanuit de rietvelden van de Kamperhoek omhoog en staken op grote hoogte het Ketelmeer over. Verder werden de eerste Visdief en eerste Regenwulp van het jaar waargenomen. Een volwassen man Visarend draaide even boven de plassen in de Kamperhoek, maar vloog daarna actief door naar het noordoosten.

 

04-04-2009

Een gunstige wind voor de trekvogels, maar helaas hadden de tellers met zeer slecht zicht te kampen en kwam de beloofde opklaring niet. Ondanks het troosteloze weer werden er toch nog een paar leuke waarnemingen gedaan. Zo trok in de vroege ochtend een drietal Zomertalingen naar zuidwest. De Zomertaling is een zeer schaarse soort op de telpost, slechts vier keer eerder werd deze soort gezien. Even ten oosten van de telpost foerageerden twee Ooievaars aan de binnenkant van het dijktalud.

 

03-04-2009

Drie april is voor een aantal tellers op de telpost een gedenkwaardige dag, omdat er in 2005 toen een Keizerarend passeerde. Toen echter even voor half tien ten zuiden van de grote plas in de Kamperhoek door twee tellers onafhankelijk van elkaar een Alpengierzwaluw werd ontdekt, werd hier al snel naar gerefereerd. Het betreft de eerste waarneming van deze soort voor de telpost. Hoewel de soort ruim op tijd ontdekt werd waardoor iedereen die er was de vogel goed kon zien, passeerde hij helaas op vrij grote afstand en onder slechte lichtomstandigheden. Verschillende groepjes Baardmannetjes stegen vanuit de Kamperhoek op en vertrokken. In totaal werden er 32 geteld, een nieuw dagrecord (was 23 op 5 april 2008).

 
   
Alpengierzwaluw Apus melba

 

Zanglijster Turdus philomelos

 

Oeverzwaluw Riparia riparia

 

Witgat Tringa ochropus

 

 

02-04-2009

Het meest opvallend was vandaag het grote aantal Waterpiepers (24ex.), de één na beste dag (topdag is 28 maart 2007 met 28 ex.). De laatste weken zit een Boomklever regelmatig te zingen in de singel langs de Kamperhoek en vliegt dan regelmatig even bij de tellers langs. Vandaag vlogen echter twee Boomklevers tegelijk langs en staken hoog het Ketelmeer over.

 

31-03-2009

Reeds bij aankomst op de telpost trok de ene na de andere groep Kolganzen over. De gunstige rugwind biedt hen, na enkele weken ongunstige trekomstandigheden, eindelijk de kans om naar broedgebieden terug te keren. Ook de Goudplevier trok in flink aantal langs. Tussen de Boerenzwaluwen en Oeverzwaluwen vloog de eerste Huiszwaluw van het jaar.

 

30-03-2009

Na een weekend met matige trek, vandaag ongekende wegtrek van Kolganzen (8.775 ex.) en Goudplevieren (10.506 ex.) en zelfs met een nieuw dagrecord voor de laatste (was 7.800 ex. op 22 maart 2008). Spectaculair was een lokale grote groep van 4.500 Goudplevieren welke in de tweede helft van de ochtend langzaam naar zeer grote hoogte opschroef en vervolgens naar het noorden vertrok. Verder werden vandaag de eerste Gele Kwikstaarten en Boompiepers van het jaar gezien. Wederom werd er een trekkende Boomkruiper waargenomen, de 22ste voor de telpost.

 
 
Boomkruiper Certhia  brachydactyla

 

29-03-2009

De wind kwam uit een vrij ongunstige hoek en de trek was matig. De Goudplevier was de meest talrijke trekker vandaag. In totaal trokken er ruim 3.669 exemplaren langs, waarvan 3.500 in één groep. Meeuwen waren vandaag goed vertegenwoordigd, met niet minder dan tien soorten. Naast de gebruikelijke algemene en minder algemene soorten was de waarneming van een volwassen Baltische Kleine Mantelmeeuw opvallend.

Goudplevier Pluvialis apricaria - slechts een deel van de groep van 3.500 ex. Opvallend is de aaneenschakeling van kleine en grotere V-formaties tot één zigzag-front.

 

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus - adult

 

22-03-2009

Ondanks de vrij harde wind uit het noordwesten was de trek opvallend goed. Geen grote aantallen, maar wel een flinke variatie aan soorten. Leukste soort was een Bokje. Slechts drie keer eerder werd deze soort op de telpost waargenomen (2004, 2005 en 2007). Een overvliegende IJsgors was de vroegste voorjaarswaarneming ooit. Overigens is de soort in het voorjaar altijd een zeer schaarse soort.

 

21-03-2009

In het eerste uur was er flinke grondmist en de zeer zwakke wind die er vandaag stond zorgde voor een vrij matige trek. Alleen de Spreeuw trok in zeer groot aantal. Een paar grote groepen van vele duizenden Spreeuwen kwamen zéér hoog over en waren ondanks de heldere lucht nauwelijks zichtbaar. Later op de ochtend begonnen ook de Kokmeeuwen sterk door te komen.

 

20-03-2009

Vandaag werd de eerste Boerenzwaluw van het jaar waargenomen. Leukste soorten waren twee Baardmannetjes en twee Zwarte Mezen.

 

15-03-2009

Helaas was de wind naar het westnoordwesten gedraaid en flink in windkracht toegenomen. De trek leek dan ook weinig op die van gisteren. De gehele ochtend trokken kleine groepjes Kokmeeuwen langs, maar vanaf kwart voor tien kwamen ze regelmatig in kleine V-formaties over. Tussen tien en elf uur passeerden er ruim zeshonderd.

 

14-03-2009

De voorspelde zwakke zuidzuidwesten wind zorgde niet alleen voor veel trekvogels, maar ook voor een aardig aantal trektellers. Hoewel de Boomkruiper in Nederland een vrij algemene broedvogel is, blijft een hoogovertrekkende Boomkruiper altijd een leuke waarneming. Spectaculair was het grote aantal witte kwikstaarten, met 864 exemplaren niet alleen een nieuw dagrecord (was 27 maart 2007 met 527 ex.), maar ook de vroegste dag met meer dan 150 exemplaren. Verder vlogen zowel Ringmus, Keep, Veldleeuwerik, Pimpelmees en Rietgors talrijk over. Een onvolwassen man Slechtvalk probeerde een van de zangvogels tot zijn maal te maken, maar zonder resultaat.

 
Slechtvalk Falco peregrinus  - 2e kj man - let op de nog verticale streping van het lichaam.

 

07-03-2009

De wind lijkt gunstig te zijn voor goede trek, maar al vroeg in de ochtend loopt het zicht sterk terug door de hoge luchtvochtigheid en pas na elf uur klaart het weer op. Ondanks een redelijk aantal soorten blijven de aantallen laag. Meest opvallend waren twee Grote Canadese Ganzen welke laag overvlogen.

 

01-03-2009

De zwakke oosten wind zorgde voor veel trek en een grote diversiteit aan soorten. Regelmatig kwamen kleine groepjes Boomleeuweriken over, in totaal 32 exemplaren. Het was de beste voorjaarsdag voor deze soort op deze telpost (was 11 ex. op 23 maart 2006). Pimpelmezen en Koolmezen stegen in gemengde groepjes op en staken vlak langs de Ketelbrug het Ketelmeer over.

 

28-02-2009

De voorjaarstrek voor zangvogels lijkt nu ook op gang te komen. Vooral Graspieper, Vink en Rietgors kwamen in redelijke aantallen langs. Opvallende soorten waren een Boomleeuwerik en een Grote Gele Kwikstaart. Verder is ook een groepje van zeven Bontbekplevieren is het vermelden waard.

 

22-02-2009

Hoewel er vandaag geen grote aantallen vogels passeerden, waren er toch enkele leuke waarnemingen. Zo trok er een mooie groep van 54 Kleine Zwanen en een groep van 16 Scholeksters. Ook werden de eerste trekkende Kleine Mantelmeeuwen, allen adult, van het jaar gezien.

 

15-02-2009

De gunstige rugwind zorgt er voor dat nog meer Kol- en Grauwe Ganzen richting hun broedgebieden wegtrekken. Ook meerdere groepjes Sijzen trokken noordwaarts.

 

14-02-2009

Mooie aantallen Kol- en Grauwe Ganzen trokken met name in het eerste deel van de ochtend naar het noorden. Een onvolwassen Zeearend trok ver over het IJsselmeer richting Urk. Langzaam komt de trek van steltlopers opgang. Behalve een paar Wulpen ook een groepje van 9 Kemphanen.

 

08-02-2009

Wederom werd het trekbeeld vandaag met name bepaald door wegtrek van ganzen, overwegend Kolganzen. Er werden tevens een kleine 400 ganzen gezien, maar konden vanwege de grote afstand niet op naam worden gebracht. Een adult Pontische Meeuw vloog naar het zuiden.

 

25-01-2009

Vandaag was er ook goede trek van rietganzen en behalve de ganzen vlogen ook 59 Veldleeuweriken naar noorden.

 

24-01-2009

Hoewel de ganzen in alle richtingen vlogen, was er toch duidelijk sprake van wegtrek van Grauwe Gans en Kolgans naar het noorden.

 

03-01-2009

De trek werd vandaag voornamelijk door watervogels gedomineerd. Behalve de vele ganzen viel vooral de aantallen Nonnetjes op, welke steeds in zeer kleine groepjes langskwamen. Geheel verrassend was een naar het zuiden vliegende Houtsnip die vlak langs de brug het Ketelmeer overvloog. In de groep ganzen rond de telpost werd wederom een gemerkte gans ontdekt. Ditmaal betrof het een Toendrarietgans met een gele halsband (P 47).

 

02-01-2009

Tijdens het korte bezoek in de ochtend werd er weinig trek waargenomen. In de middag verbleven een groot aantal ganzen aan de westzijde van de A6 in de Noordoostpolder. Later in de middag kwam een deel naar de akkers bij de telpost en een deel van de vogels vloog verder naar het zuidoosten. Een overvliegende Kolgans bleek een zwarte halsband (F GN) te hebben en de code kon op de gemaakte foto's worden afgelezen.

Kolgans Anser albifrons - adult - met zwarte halsband F GN

 

Toendrarietgans Anser serrirostris

 

01-01-2009

De eerste dag van het nieuwe jaar begon met een vrij matig zicht, met soms amper een zicht van één kilometer. Er was een leuke variatie aan soorten en de trek was overwegend zuidwest gericht. Op de akkers nabij de telpost verbleef een grote groep gemengde ganzen, bestaande uit Toendrariet-, Kol- en Brandgans. In de groep zat een juveniele Toendrarietgans met gele halsband (Z 25). Opvallend was het grote aantal Brandgans (207), gewoonlijk gaat het om slechts enkele of enkele tientallen exemplaren.