16-12-2007

In de vroege ochtend vloog de tweede Roodkeelduiker van het jaar naar het noordoosten. Ganzen vlogen in meerdere richtingen en veelal in gemengde groepen, vanwege de matige trek was er geruime tijd om de meeste groepen uitvoerig te bekijken. Zo werd om even voor half elf in een groep zuidwaarts vliegende Kolganzen een Rotgans ontdekt. Helaas vloog de groep op grote afstand en met tegenlicht langs, maar zoals op onderstaande foto te zien is is het postuur onmiskenbaar.

Rotgans Branta bernicla  &  Kolganzen Anser albifrons

De Scholekster is in het najaar en winter een schaarse soort op de telpost.

Scholekster Haematopus ostralegus  - adult winter - armpennen en handpen 1 t/m 6 reeds geruid

 

05-11-2007

De zwakke zuidwesten wind zorgde vandaag voor veel trek, met name van koperwiek en keep. Hoewel er regelmatig kleine groepjes vinken en kepen hoog werden opgemerkt, vond de meeste trek juist opvallend laag plaats. De kepen vlogen direct vanaf de vroege ochtend in compacte groepen, in totaal werden er vandaag 9.973 ex geteld. Van 9.373 exemplaren werd de groepsgrootte genoteerd. De gemiddelde groepsgrootte bedroeg 48,56 en de grootste groep was 355 ex. Circa acht procent van alle groepen bestond uit tien of minder vogels en iets minder dan zeven procent van alle groepen uit meer dan 100 vogels. Voor het verloop van de trek over de dag en de verdeling van de groepsgrootten van de Keep zie onderstaande grafieken.

 

Op de radar van de luchtmacht was vanmorgen sterke binnenkomst zichtbaar van vogels uit het noorden, vermoedelijk uit Noorwegen. Zowel Keep als Koperwiek zullen hier een belangrijk deel van hebben uitgemaakt. Met 23.855 getelde Koperwieken werd het oude dagrecord van de telpost verbroken (was 28-10-2005 met 21.200 ex.). Van 22.505 Koperwieken werd eveneens de groepsgrootte genoteerd. Van de 284 groepen bedroeg de gemiddelde groepsgrootte 79,24 en de grootste groep was 600 ex. Zoals in de figuren te zien is wijkt het dagpatroon van de Koperwiek sterk af van de Keep. De laatste begon gelijk heel sterk en nam daarna geleidelijk aan steeds verder af. De trek van de Koperwiek daarentegen begon pas na anderhalf uur sterk toe te nemen en bereikte de top pas tussen 09.15 en 10.45 uur. Het relatief late vliegen op de ochtend wijst er op dat de Koperwieken reeds 's nachts of in de vroege schemer zijn geland voor een korte tussenstop, maar dat de trekdrang zo groot is dat ze toch besloten om verder te vliegen. De waargenomen (zeer) lage vlieghoogte van de aankomende Koperwieken alsmede het verder opstijgen sluiten hier goed op aan.

 

 

Om 10.40 uur vloog een juveniele Lannervalk langs. Gezien de afmetingen betrof het waarschijnlijk een mannetje. Even later passeerde de volgende zeldzame soort: een Bosgors. Deze vloog tussen de Kepen en op minder dan 10 meter langs de telpost.

 

04-11-2007

Met name in de eerste helft van de ochtend was er flinke beweging van ganzen, zowel van trekkers als van lokale verplaatsingen. Net als op 13 oktober was er weer trek van Tafeleenden vanuit het Ketelmeer richting het IJsselmeer. Opvallend was dat er nu drie keer een korte periode was waarin ze trokken ipv één. Al speurend naar nog meer groepen hoog overvliegende Tafeleenden werd zodoende om 12.10 uur een groep van maarliefst 8 Parelduikers opgemerkt. Duikers in het IJsselmeergebied zijn op zich niet heel bijzonder, een groep van 8 is dat echter wel.

Parelduiker Gavia arctica  - drie van een groep van acht

 

31-10-2007

In de loop van de ochtend nam de trek van lijsterachtigen toe en duurde voort tot in de middag. Het betroffen hoofdzakelijk Koperwieken en Kramsvogels. Zoals gebruikelijk bij een zwakke tegenwind (zuidwest 2-3 Beaufort) kwamen ze laag over de bomenrij aanvliegen en probeerden hoogte te winnen alvorens het Ketelmeer over te steken. De Koperwieken stegen eerder dan de Kramsvogels naar grotere hoogte. Hierdoor bestonden de meeste groepen uit slechts één soort. Echter, zoals uit onderstaande foto blijkt, dienden alle groepen wel nauwkeurig op soort bekeken te worden. Verrassend was een groep van dertien Kleine Rietganzen met daartussen één Kolgans. Verder was er vandaag weinig trek van ganzen. Leuke krenten waren vandaag: 1 Bonte Kraai, 12 Fraters, 1 Sneeuwgors en een late Boerenzwaluw.

Kramsvogels Turdus pilaris  & Koperwieken Turdus iliacus  (81 Kramsvogels en 5 Koperwieken (rode pijlen))

 

28-10-2007

Vandaag was wederom een zeer grauwe dag. Even voor het middaguur brak de bewolking voor het eerst sinds dagen, maar trok in de loop van de middag weer snel dicht. De trek was niet sterk, maar was wel zeer onderhoudend door een aantal leuke soorten die langs kwamen. Verschillende groepjes Fraters trokken laag langs de snelweg, maar veel viel er niet aan te zien. Eén groepje Fraters liet zich gelukkig wat beter zien en hun roep was nu ook te horen. Een langstrekkende juveniele Ruigpootbuizerd bleef geruime tijd op een akker voor de telpost zitten. Toen na een tijdje twee andere juveniele Ruigpootbuizerden naar het noorden overtrokken vloog deze op en verdween uiteindelijk ook in noordelijke richting. Na de vele Oeverpiepers vandaag ook voor het eerst dit najaar meerdere Waterpiepers. In totaal passeerden er vandaag een zestal, waarvan enkele ook even op de basaltblokken langs het water neerstreken.

Fraters Carduelis flavirostris

 

23-10-2007

In de vroege ochtend stond er een noordnoordoosten-wind kracht drie Beaufort welke naar het oosten draaide en snel toenam tot windkracht vijf en tot laat in de middag aanhield. Pas tegen de avond nam de wind weer wat af en krimpte naar noordoost. Even na 08.00 uur kwam er een front van circa 34.000 Spreeuwen over, maar daarna kwamen er slechts nog kleine groepen langs. Het dagrecord van de Kauw werd wederom verbroken, nu 3.628 ex. De meeste groepen passeerden in de ochtend met nog een paar wat kleinere groepen in de middag. Verrassend waren de twee Bonte Kraaien die in een gemengde groep van Kauwen en Roeken meevlogen. 62 langstrekkende Roeken zorgde voor een aanscherping van het dagrecord (was 30 ex. op 20 oktober 2007). Drie keer kwam er een juveniele Rode Wouw langs, waarbij één juveniel laag over de telpost vloog. Kenmerkend voor juvenielen is de zeer lichte onderzijde van zowel lichaam als staart. De borst- en flankveren zijn bleek rood en hebben dunne donkere schachten, terwijl dit bij adulten donker rode veren met brede zwarte strepen zijn. Buizerden trokken vandaag in fors aantal door (190 ex.).  De kou zorgde voor behalve veel ganzen ook voor veel Kleine Zwanen, in totaal 163 ex. Helaas werd het oude dagrecord net niet verbroken, dit stond op 167 ex. (10 december 2006). Even voor 16.00 uur kwam vanuit de richting van Urk een juveniele Zeearend langs en deze vloog verder richting Ketelhaven.

 

Rode Wouw Milvus milvus  - juveniel

 

22-10-2007

Hoewel er lokaal geen nachtvorst was stond er vanmorgen een ijzig koude wind. De trekkende zwanen en ganzen maakte dit wintergevoel compleet. De Wilde Zwanen van dit najaar trokken allemaal ten noorden van de telpost richting het zuidoosten, de Kleine Zwanen vlogen via Urk ten westen van de telpost naar het zuidoosten. In een groep van negen Kleine Zwanen zaten tevens de eerste drie juvenielen van het najaar. Verschillende roofvogelsoorten trokken vandaag in mooie aantallen door (Buizerd ca. 200, Rode Wouw 3, Ruigpootbuizerd 5), alleen de Sperwer bleef wat betreft aantal ver achter.

Kleine Zwanen Cygnus bewickii  - adulten

 

Kleine Zwanen Cygnus bewickii  - juvenielen

 

20-10-2007

In de vroege ochtend passeerden ruim 36.000 Spreeuwen, waarvan 14.000 in één groep. Even later kwamen ook de eerste Kauwtjes door. De grote groepen waarin zij vlogen kondigde een hoog dagtotaal aan. Uiteindelijk werden er 2.357 naar het zuiden trekkende Kauwtjes geteld, goed voor een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord was nog maar vijf dagen oud (met 1.001 exemplaren).  Ganzen vlogen vrijwel de gehele dag in kleine groepen in alle richtingen. Wat vooral op viel dat het juist veelal de Kolganzen waren die naar het noorden vlogen. In een bijna historisch aantal kwamen vandaag maar liefst vier Ruigpootbuizerden langs. Bij Falsterbo (Zweden) waren dit najaar van deze soort eveneens ongewoon grote aantallen waargenomen. Wellicht vormen deze vier dan ook slechts de voorbode van nog veel meer.

 

13-10-2007

Om 10.30 uur vlogen grote groepen Tafeleenden op grote hoogte vanuit het oosten richting het IJsselmeer. In amper een half uur tijd passeerden er 1.125 Tafeleenden met daartussen enkele Kuifeenden. Gezien de zeer korte doortrektijd bestaat het vermoeden dat deze vogels uit het oostelijk deel van het Ketelmeer of Zwarte Meer afkomstig zijn. Op 01 oktober 2005 gebeurde er iets vergelijkbaar, op die dag passeerden er in minder dan één uur 3.675 Tafeleenden. Deze vlogen eveneens hoog richting centraal IJsselmeer.

Tafeleenden Aythya ferina

 

07-10-2007

Ondanks de geringe bewolking wel vrij heiig wat pas moeizaam in de tweede helft van de ochtend minder werd. 's Ochtends de eerste langstrekkende  Kleine Zwanen (3 adult) van het najaar. Veldleeuweriken trokken de gehele dag door in veelal kleine groepen (1-15 ex.).  De meeste Vinken kwamen aan het eind van de ochtend pas langs. Roofvogels lieten het vrijwel de gehele dag afweten. Pas laat in de middag kwamen onverwacht toch nog een paar opvallende soorten door: Havik, Boomvalk, Wespendief. Grootste verrassing vandaag was een juveniele Klapekster.

Kleine Zwaan Cygnus bewickii  - adult

 

 
Klapekster Lanius excubitor  - juveniel - let op lichte toppen armpendekveren en lichte snavelbasis    

 

Kauwen Corvus monedula

 

06-10-2007

Vandaag slecht zicht door mist / heiig weer. Ondanks dat toch een leuke gevarieerde trek, maar aantallen mager. Om 14.56 uur kwam een volwassen vrouw Bruine Kiekendief vanuit Urk richting de telpost. Op zich niet echt bijzonder, haar kleed des te meer. Haar gehele verenkleed maakte een zwaar gehavende indruk. Ondanks de grote afstand waarop ze uiteindelijk passeerden toch een paar foto's gemaakt.

Aan de linker vleugel heeft slechts één handpen een min of meer normale lengte, de overige handpennen en alle armpennen zijn bijzonder kort en rafelig. De handpennen zijn slechts de helft van de gebruikelijke lengte, de armpennen circa driekwart.

De rechter vleugel lijkt aanzienlijk beter, maar ook daar zijn er slagpennen met sterke beschadigingen. De handpennen P10,9,8,7 en 6 vertonen normale slijtage en P5 is reeds geruid. Van P4,3,2 en 1 ontbreken de toppen. De armpennen S1 t/m 4 zijn gaaf en nieuw. S5 t/m 8 zijn ook nieuw, maar vertonen een zware beschadiging dwars over de veren. Of S9, 10 en verder ontbreken dan wel zo'n zware beschadiging hebben is helaas niet te zien.

 

 
     
   
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus - adult vrouw    

 

05-10-2007

Om 20.10 uur werd door Paul Verbij een groep van 27 Kraanvogels naar het zuiden trekkend waargenomen.

 

02-10-2007

Vanmorgen sterke wegtrek van Koperwieken, met name vanuit de bossen nabij Urk, hoofdtrektrichting ZO. In totaal ruim 16.500 Koperwieken. De meeste trek speelde zich vandaag op grote hoogte af. Pas in de tweede helft van de ochtend kwamen kleine groepen Kneuen en Vinken tegen de wind in naar beneden. Veel Vinken kwamen zelfs pas rond 14.00 uur naar beneden (meer dan 1.000 per uur). Na de eerste twee Kolganzen van gisteren kwamen er vandaag enkele honderden over, allen echter in zeer kleine groepen. Opvallend waren de grote aantallen Boerenzwaluwen. Ten westen van de snelweg foerageerden de gehele dag een groep van circa 100-150 exemplaren welke duidelijk anderen Boerenzwaluwen aantrokken. Want vanuit de groep vertrokken regelmatig zwaluwen naar het zuidoosten terwijl de groep even groot bleef.

Koperwieken Turdus iliacus  - opstijgend tegen de wind alvorens het Ketelmeer over te steken

 

Koperwieken Turdus iliacus  - de kleinste stippen zijn geen vlekjes, maar hoger vliegende Koperwieken (80 in de onderste laag & 53 in de bovenste laag)

 

 

24-9-2007

Een stevige (en toenemende) zuiden wind in combinatie met een naderend koude front vanuit het westen zorgde er voor dat veel vogels langs de telpost stuwde. Aanvankelijk trokken er veel Graspiepers, maar de Vinken kregen al gauw de overhand. Ook de Spreeuw trok in redelijk groot aantal door. Hadden veel Vinken de neiging hoog te gaan vliegen, de Spreeuwen bleven allemaal zeer laag. Met de Vinken en Graspiepers trokken ook veel Sperwers mee. Eén Sperwer ging in de bomen vlakbij de telpost zitten om op die manier de overtrekkende zangvogels te kunnen verrassen, terwijl een andere Sperwer dat even later datzelfde probeerde, maar dan vanuit het gras tussen de grazende schapen onderaan de dijk.

Sperwer Accipiter nisus  - 1e kj man  

Eén Zwarte Mees kwam vanuit het groepje bomen over de akker richting de tellers gevlogen en streek toen neer op het prikkeldraad vlak bij de sloot. Doch even later besloot de vogel weer de veiligheid van de bomen op te zoeken.

Zwarte Mees Parus ater

 

22-9-2007

In de ochtend stond er een zwakke wind uit ZZW en was het vrij heiig. Later klaarde het zicht op, maar nam ook de bewolking weer toe. Pas aan het eind van de middag draaide de wind naar WZW en brak de bewolking open. Graspiepers vlogen in een breed front en in zeer losse kleine groepen. Tot laat in de middag bleven ze regelmatig passeren. In tegenstelling tot woensdag vlogen er beduidend minder Vinken. In de tweede helft van de ochtend trokken nam het aantal Boerenzwaluwen flink toe. 's Middags vloog een 1e winter Geelpootmeeuw een paar keer langs de telpost.

Geelpootmeeuw Larus michahellis  - 1e winter

 

14-9-2007

Na weken eindelijk een voor het waarnemen van trek een gunstige zuidwesten wind en een bijna wolkenloze lucht. De opkomende zon verschuilde zich al snel achter een stevige sluier en in het westen was aan de horizon reeds een wolkendek zichtbaar welke niet veel goeds voorspelde. Binnen een uur was het vrijwel geheel bewolkt. Totaal anders dan gisteren trokken de Boerenzwaluwen nu in een veel regelmatiger tempo langs. Opvallend was dat er vandaag ook veel Huiszwaluwen meetrokken. Tegen half tien vloog een adult Reuzenstern recht over de tellers. De Bruine Kiekendief die naar het noorden vloog betrof een juveniel vrouwtje, de naar het zuiden vliegende vogels waren een tweede kalenderjaar vrouwtje en een derde kalender jaar mannetje. Het eerste Smelleken van het najaar was een juveniel vrouwtje.

 
Dwergmeeuw Larus minutus  - P10 ruiend   Reuzenstern Sterna caspia  - adult

 

13-9-2007

In de vroege ochtend stond er een zwakke noordoosten wind, de hoge wind kwam echter uit NNW en deze bracht een dik wolkendek welke pas in de middag weer open brak. Na drie kwartier draaide ook de lage wind en zwakte nog verder af. De vogeltrek kwam hierdoor ook bijna geheel stil te liggen. Twee Kleine Strandlopers vlogen laag over het water vlak langs de telpost en lieten zich goed zien. Hoewel het er maar twee waren, was het toch een nieuw dagrecord voor de telpost. Een juveniel mannetje Slechtvalk probeerde verschillende malen (maar tevergeefs) volwassen Dwergmeeuwen te slaan. De zeer wendbare Dwergmeeuwen waren iedere keer, en op zeer gemakkelijke wijze, de Slechtvalk te snel af. Even voor 11.00 uur kwam een juveniele Reuzenstern over de brug en vloog verder het Ketelmeer op. Daarna was het weer een poos vrij stil. Om even voor 14.00 uur kwamen plotseling verschillende groepen Boerenzwaluwen naar het zuidwesten gevlogen. Niet lang daarna kwam één grote stroom Boerenzwaluwen langs weerszijde van de telpost. In ongeveer een half uur tijd passeerden er ca. 2750 exemplaren. Helaas droogde de stroom daarna snel op. Ondanks dat was er toch een nieuw dagrecord, nl. 3238 zw & 496 no. Het "oude" dagrecord dateerde van 4 mei 2006 met 3149 no & 3 zw.  Tegen de stroom Boerenzwaluwen in vloog een Zwarte Ooievaar ten westen van de snelweg naar het noordoosten.

Knobbelzwaan Cygnus olor  - adult

 

30-8-2007

Het was een vrij rustige dag wat trek betreft. In een groep van 18 zuid trekkende Brandganzen bevonden zich tevens 7 Canadese Ganzen, behorende tot de ondersoort minima. De vogels waren niet groter dan de Brandganzen en vielen vooral op door hun opvallend korte nekken en egaal donkere onderzijden. Bij twee exemplaren was er tevens een duidelijk smalle witte halsring te zien. Let ook op de zeer korte snavel.

3 Canadese Ganzen Branta canadensis minima & Brandgans Branta leucopsis

De twee trekkende Tapuiten waren bij de trap over de dijk neergestreken al waar zich ook reeds een Witte Kwikstaart op hield. Even later sloten twee overtrekkende Grote Gele Kwikstaarten zich bij hen aan. Toen getracht werd om ze fotograferen bleken ze in gezelschap te zijn van een nieuwsgierig (of misschien wel hongerige) Wezel. Door het maken van wat zachte geluidjes lukte het om de aandacht van de Wezel te trekken. Minuten lang kon de Wezel daardoor op slechts enkele meters afstand goed worden bekeken.

Wezel Mustela nivalis

 

19-8-2007

Vandaag was er wederom sterke trek van Dwergmeeuwen. Het beeld van de leeftijdsverdeling kwam overeen met die van gisteren. Met 612 getelde Dwergmeeuwen was dit een nieuw dagrecord voor de telpost. Het oude stond op 491 (26 mei 2007). Na een langzame start kwam in de loop van de ochtend de trek van roofvogels goed opgang. Het dagrecord van de Bruine Kiekendief (47) werd helaas net niet verbroken, de teller bleef op 44 steken. Van de op leeftijd gebrachte Bruine Kiekendieven was 86 % juveniel, 7 % 2e kalenderjaar en 2 % adult. Tussen de geslachten was er geen significant verschil.

Om 12.10 uur kwam een volwassen Visarend vanuit het IJsselmeer langzaam langs de telpost voorbij gevlogen. Behalve de actieve handpenrui wijzen de egaal donkere grote dekveren en de donkere eindband op de staart op een volwassen vogel. De combinatie van de brede borstband en de vlekken op de kleine- en middelste dekveren doet vermoeden dat het hier om een vrouwtje gaat.

 
Visarend Pandion haliaetus  - adult    

 

18-8-2007

Ondanks het late begin met tellen in de ochtend zijn er toch leuke aantallen van Gele Kwikstaart en Dwergmeeuw geteld. Opvallend bij de Dwergmeeuw is het zeer geringe aandeel juvenielen, slechts 3,75 %. Meer dan 40 procent van de Dwergmeeuwen waren tweede zomer vogels. Net als op vele andere plaatsen in het land worden er de laatste tijd regelmatig juveniele Geelpootmeeuwen gezien. Op basis van diverse foto's kon worden vastgesteld dat het ook om verschillende vogels gaat en dus niet om lokaal verblijvende individuen.

 
Geelpootmeeuw Larus michahellis  - juveniel ruiend naar 1e winter    

 

4-8-2007

In de vroege ochtend was er goede trek van Gele Kwikstaarten en Huiszwaluwen. Een groepje van vijf Kruisbekken waren de eerste van het najaar en vlogen luid roepend maar hoog over. In de namiddag vloog een vrouwtje Valkparkiet enige tijd rond de telpost en verdween uiteindelijk in zuidwestelijke richting. Boven de Ketelmeerdijk vlogen vele tientallen Kokmeeuwen en enkele Dwergmeeuwen en joegen daar op vliegende insekten. In de avond kwamen weer twee Reuzensterns vanuit het oosten aangevlogen. Vermoedelijk gaat het om dezelfde vogels als gisteren.

 

 
Dwergmeeuw Larus minutus  - onvolwassen   Dwergmeeuw Larus minutus  - adult

 

 
Stormmeeuw Larus canus  - onvolwassen   Valkparkiet Nymphicus hollandicus  - vrouwtje

 

Kokmeeuw Larus ridibundus  - 1e kj - insekten vangend

 

 

3-8-2007

Een zeer vroege Duinpieper vloog vanmiddag vlak langs de telpost en streek kortstondig neer tussen de zonnende recreanten in het hoge gras op de dijk. Opmerkelijk was de vrijwel constante trek van Huiszwaluwen. Ondanks dat de groepjes vrij klein waren, was er aan het eind van de dag toch een nieuw dagrecord, nl 483 zw. Het vorige dagrecord was van 14 mei 2005 met 474 trekkende Huiszwaluwen. Twee Reuzensterns kwamen vanuit het oosten over het Ketelmeer aangevlogen en vervolgden hun weg richting Urk. Vermoedelijk gingen ze naar de Steile Bank (Fr.) om daar te gaan slapen.

 
Reuzenstern Sterna caspia    

 

Gierzwaluw Apus apus

 

 

 

21-7-2007

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus  - 1e kj

 

17-5-2007

Al enige dagen werden er in het gehele land forse aantallen Witvleugelsterns gemeld. Maar vandaag was de Ketelbrug  de "place to be". In totaal werden er niet minder dan 172 Witvleugelsterns langstrekkend geteld. Alle Witvleugelsterns kwamen vanuit het oosten over het Ketelmeer aangevlogen en menig groep bleef eerst uitvoerig op het Ketelmeer foerageren voordat zij hoog over de Ketelbrug richting Urk verder trokken.

 
Witvleugelsterns Chlidonias leucopterus    

 

29-4-2007

Vandaag was het een dag met een leuke variatie aan soorten. Vooral de roofvogels deden het vandaag goed. In totaal werden er 5 Grauwe Kiekendieven gezien. De meeste trokken ter hoogte van de hoogspanningsleiding het Ketelmeer over. Gelukkig voor de trektellers kwam er ook een adult vrouwtje vlak langs de telpost, jammer genoeg vloog ze vanwege de zeer harde rugwind snel langs. Ook een Bijeneter profiteerde van deze gunstige rugwind.

Grauwe Kiekendief Circus pygargus  - adult vrouw

 

Bijeneter Merops apiaster

 

16-4-2007

Rustige dag op de telpost. Bijzondere gebeurtenis was een Zwarte Kraai die opgemerkt werd onder één van de aanwezige auto's vlak naast de trektellers. Omdat de vogel zich vrij eenvoudig liet vangen werd er gedacht dat het om een ziek exemplaar ging. Eenmaal in de hand werd de vogel onderzocht op mogelijke verwondingen, maar niets wees erop dat de vogel iets mankeerde. Ook het gewicht alsmede de zeer krachtige beet duidde niet op een verzwakt exemplaar. De Zwarte Kraai bleek volstrekt gezond !

Na het maken van een paar foto's werd de vogel losgelaten met de verwachting dat hij snel weg zou vliegen. Niets was minder waar, de vogel dook onmiddellijk terug onder de auto.

Ongeveer een kwartier later werd duidelijk waarom de vogel hier verbleef. Er kwamen twee Zwarte Kraaien over het Ketelmeer aangevlogen die onze Kraai deden vluchten. Met een onwaarschijnlijke snelle start vloog de kraai vanonder de auto vlak langs de voeten van de trektellers om aan de andere kraaien te ontkomen. Één van de kraaien dook echter met grote snelheid op de vluchtende kraai, waarbij de vluchteling de nodige pluimage verloor. Het ging hier waarschijnlijk om een nog relatief jonge of ongepaarde vogel die zich ophield in een territorium van zijn soortgenoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-3-2007

De afgelopen periode werd gekenmerkt door een aanhoudende stevige wind vanuit het oosten. In het zuiden en oosten van het land werden daardoor grote groepen Kraanvogels gezien, kleine groepjes bereikten zelfs Flevoland. Om 13.15 uur cirkelde een groep van 11 exemplaren even ten zuiden van de Kamperhoek, maar gleden vervolgens snel af richting het oosten. Om 18.15 uur kwam een groep van vijf Kraanvogels vanuit het zuiden aangevlogen en staken iets ten zuiden van de Kamperhoek het IJsselmeer over richting Urk.

Kraanvogels Grus grus  - twee van een groep van vijf