Op deze pagina staat informatie over langstrekkende vogels even ten zuiden van de Flevocentrale en over schaarse en zeldzame soorten welke rondom de telpost en de centrale verblijven.

 

01-04-2020

Vanochtend werden er tijdens de trektelling bij de Ketelbrug grote aantallen Smienten waargenomen. In totaal werden daar 4.350 exemplaren geteld. Enkele groepen kwamen vanuit de richting van Trintelhaven over de brug het Ketelmeer opvliegen. De meeste groepen vlogen echter boven het IJsselmeer in noordelijke richting. Opvallend was dat de groepen wel naar het noorden vlogen, maar niet stijgend naar grotere hoogte. Dit beeld kwam sterk overeen met het beeld van 07 april 2013. Gezien het feit dat er de afgelopen periode een aanhoudende harde noordoosten wind stond en de wind heden ochtend naar het zuidwesten was gedraaid, was de kans groot dat de Smienten vanavond massaal zouden gaan vertrekken. De wind draaide in de loop van de dag nog iets meer naar W tot WNW en de maan zou vanavond 52.2% vol zijn. Kortom het zijn ideale omstandigheden om met rugwind naar de bekende stopover sites in de Oostzee (vermoedelijk in de buurt van Estland) te vliegen om van daaruit later naar de broedgebieden in het hoge noorden te vertrekken.

Op 07 april 2013 werden de eerste Smienten ´s avonds rond half zeven waargenomen. Daar de wegtrek nu bijna een week eerder in het seizoen zal gaan plaatsvinden, werd besloten om i.v.m. de daglichtperiode vanavond een kwartier eerder te gaan tellen.

Om een goed beeld van het trekverloop te krijgen werd er steeds in tijdseenheden van vijf minuten geteld, en alle groepen werden daarbij apart genoteerd. De weersomstandigheden waren echter voor het tellen niet optimaal. Daar de wind inmiddels uit WNW kwam, stegen de groepen vanuit het Markermeer en de kust van Noord-Holland tegen de wind in op en dus ver en steeds verder verwijderd van de telpost. En hoewel in het algemeen ´s avonds de bewolking breekt en de ondergaande zon dus voor wat extra licht zorgt, gebeurde dat vanavond juist niet. Tevens hingen er boven het centrale deel van het IJsselmeer en nabij Urk nog twee regenbuien die er vermoedelijk voor zorgden dat de Smienten daar omheen zouden gaan vliegen.

Als Smienten op nachttrek gaan stijgen ze vanaf het water of het land tegen de wind in op om hoogte te winnen. Zolang ze relatief laag vliegen, is de groepsformatie nogal rommelig. Naarmate ze hoger gaan vliegen houden ze steeds meer een vaste formatie aan, waarbij iedere Smient kan profiteren van de luchtstroom van z´n voorganger, hetgeen flink wat energie bespaart.

De telling werd om kwart over zes gestart en wat opviel was dat er al Smienten vlogen. Niet alleen laag, maar ook werden er vele groepen op grote hoogte in strakke V-formatie gezien, wat er opduidt dat de Smienten al van verder dan Zeevang of Waterland moeten zijn vertrokken. Door de zware bewolking werd het met het vorderen van de avond steeds lastiger om nog Smienten te ontdekken. Al met al was het een zeer geslaagde telling en werden er in totaal 14.296 Smienten verdeeld over 215 groepen geteld.

Wat vooral opvalt is dat in 2013 ruim 70% van de toen getelde groepen groter was dan 200 exemplaren, terwijl vandaag 95% van alle groepen juist kleiner was dan dit aantal. Sterker nog bijna 84% van de groepen waren vandaag zelfs kleiner dan 100 exemplaren. En ook de grootste groep die vanavond werd geteld (370 ex.) was slechts half zo groot als de grootste groep van 2013.

Op onderstaande kaart is de windrichting en windkracht om 20.00 uur goed te zien. De meest waarschijnlijke route die de Smienten zullen gaan volgen is over Duitsland, Polen en de Baltische staten. Bij vertrek in Nederland staat een zwakke W tot WNW wind, maar als ze halverwege Duitsland zijn krijgen ze de wind steeds meer in de rug. Als ze eenmaal boven Polen of boven de zuidelijke Oostzee zijn, worden de weersomstandigheden nog gunstiger. De wind hebben ze dan niet alleen in de rug, maar ook neemt de windkracht aanzienlijk toe. En ook boven de Baltische staten hebben ze nog steeds de wind vol in de rug. Hoewel hier niet weergegeven, laat ook de kaart van een paar uur later een vergelijkbaar beeld zien.

01 april 2020, 20.00 uur wind
bron: www.windy.com

De kaart hieronder geeft de bewolking om 20.00 uur aan. Maanlicht helpt vogels tijdens hun nachtelijk trek bij het oriënteren, onder andere door het reflecteren van het maanlicht op het wateroppervlak. Op de kaart is echter goed te zien dat de bewolking op een flink deel van hun trekroute vrij zwaar zal zijn, zodat zij het maanlicht maar deels kunnen gebruiken.

Afhankelijk van hoeveel ze onderweg hebben kunnen profiteren van de windrichting en windkracht is de kans groot dat ze in de loop van de ochtend de circa 1.400 km lange vlucht naar de stopover site in Estland hebben weten te bereiken.

01 april 2020, 20.00 uur bewolking
bron: www.windy.com

 

16-03-2017

Nadat de afgelopen dagen ´s avonds grote aantallen Smienten wegtrekkend waren waargenomen werd er besloten om vandaag simultaan te gaan tellen bij de Ketelbrug en de Flevocentrale. Het zicht bij de Ketelbrug bleek echter niet echt geweldig te zijn, waardoor de teller die daar stond besloot om ook naar de Flevocentrale te gaan.

Om 17.44 uur werd de eerste groep Smienten (90 ex.) boven Trintelhaven opgepikt. Tot 18.00 uur werden 7 groepen (gemiddeld 72,9 ex) waargenomen. Tussen 18.00 en 18.15 uur 14 groepen (gem. 128,6 ex.), tussen 18.15 en 18.30 uur 14 groepen (gem. 159,3 ex.), tussen 18.30 en 18.45 uur 11 groepen (gem. 142,7 ex.) en tussen 18.45 en 19.00 uur 8 groepen (106,3 ex.).

In totaal werden er 6.960 Smienten verdeeld over 54 groepen geteld. De kleinste groep bestond uit 20 en de grootste groep uit 400 exemplaren. De helft van alle groepen waren kleiner dan 100 exemplaren, en een vijfde van alle groepen bestond uit meer dan 200 Smienten.

Slechts vijf keer zijn er in Nederland meer Smienten op één dag trekkend waargenomen. Daarbij moet echter wel aangetekend worden dat het drie keer daarvan om vorstgerelateerde trek in de winter ging.

 

28-07-2016

Buiig weer met een draaiende en toenemende wind van ZZW 3 naar WNW 5. Weinig meeuwen. En helemaal geen Visdief! Tussen de buien door mooie groepen Regenwulp. Drie groepen ver weg over de Houtribdijk (23, 14 en 10) en één groep recht over, over de IJsselmeerdijk (22). En ook nog een soort van waterhoos ...

Regenwulp Numenius phaeopus

 

Waterhoos

 

04-07-2016

Een onverwacht mooie telling in de avond. Waarschijnlijk doordat de wind naar NNW was, 3 Bft. Prachtig licht. De Kokmeeuwen vlogen hoog, laag, alleen, in treintjes, vanuit het binnenland maar voor 90% vanuit het IJsselmeer naar het Markermeer. Meer dan drieduizend. Daarnaast was er een 'wulpenuurtje' met Regenwulp en Wulp. Aan het einde van de avond trokken er groepjes Blauwe Reigers vanuit de Noordoostpolder naar het Markermeer.

 

03-07-2016

Het aangename weer deed verschillende trektellers een bezoekje overdag aan de telpost brengen. Veel trek werd er niet verwacht, maar er is altijd kans op een leuke waarneming. En die waren er dan ook. Zo werden er twee groepjes Casarca´s laag boven IJsselmeer gezien (9 en 4 exemplaren) en een noordvliegende man Wielewaal over het achterland. Op de grens van zware buien trokken de Gierzwaluwen massaal naar het zuiden. In totaal werden er ruim elfhonderd geteld.

In de avond was er opnieuw slaaptrek van meeuwen richting Ierst, maar er doorheen ging ook een stroom van Kokmeeuwen over het binnenland. Deze Kokmeeuwen vlogen in treintjes van 10-30 stuks en bogen niet af richting Ierst of IJsselmeer, maar bleven zuidwestwaarts vliegen. Opvallend was ook dat in deze groepjes geen Zwartkopmeeuwen werden ontdekt, terwijl die wel vanuit de polder richting Ierst vlogen. Zeer waarschijnlijk betreft het dus echte trek en geen slaaptrek.

 

02-07-2016

In telling van een uurtje in de middag leverde niet heel veel vogels op, maar in de avond des te meer. Behalve wat Wulpen, Regenwulpen en Krakeenden, steelde de Zwartkopmeeuw opnieuw de show. In twee en een half uur tijd passeerden 75 Zwartkopmeeuwen de IJsselmeerdijk. Net als twee weken terug vlogen zij ook nu weer richting Ierst. In Oostelijk Flevoland worden momenteel de bloembollen geoogst, en behalve Kokmeeuw en Kleine Mantelmeeuw heeft ook de Zwartkopmeeuw in de gaten dat daar wat te halen valt. In de groepen van enkele honderden vogels zitten steevast enkele tot enkele tientallen Zwartkopmeeuwen.

 

14-06-2016

De laatste tijd worden regelmatig Zwartkopmeeuwen gezien ter hoogte van de Flevocentrale. Een telling vanavond alhier bracht aan het licht dat het om aanzienlijke aantallen gaat. In minder dan twee uur werden maar liefst 26 Zwartkopmeeuwen geteld (allen adult). Net als bijna de 1.000 Kokmeeuwen vlogen ze vanuit Oostelijk Flevoland richting Ierst (het proefeilandje van de Markerwadden in het Markermeer ten zuidoosten van Trintelhaven). Het is duidelijk dat het niet om echte trek gaat, maar om slaaptrek. De vogels foerageren overdag klaarblijkelijk op de net bewerkte akkers en keren ´s avonds naar hun veilige slaapplaats op Ierst.

 

18-03-2016

Een onderhoudende telling met als krent in de pap een langstrekkende groep Rosse Grutto´s. Op deze telpost is de Rosse Grutto een zeer zeldzame gast. Het betreft niet alleen de eerste voorjaarswaarneming, maar ook gelijk het grootste aantal op één dag. De vorige waarnemingen waren op 9 augustus 2011 met negen exemplaren en 4 oktober 2009 met één exemplaar.

Rosse Grutto Limosa lapponica

 

05 t/m 07 -01-2016

Drie en vier januari kwam Nederland vanaf de Noordoostpolder en hoger in een ijzelzone terecht. Dit resulteerde de dagen daarna in een mooie eendentrek: Smient, Wintertaling en Slobeend trokken langs de dijk naar het zuiden. Maar het meest bijzonder was een groep Kluten van rond de 90 stuks op 5 januari. Deze groep badderde zelfs nog enige tijd ver uit de kust op het open water van het IJsselmeer alvorens verder te vliegen. Op 6 januari trok ook de Kievit met een respectabel aantal van bijna 1.500 exemplaren naar het zuiden.

 

22-11-2015

Na eerst bij de Zwolsehoek geteld te hebben werd vanwege de gunstige windrichting en de grote aantallen Kok- en Stormmeeuwen die daar passeerden om bij de Flevocentrale verder te gaan tellen. Geen onverstandige keuze, want de hiervoor genoemde meeuwen trokken daar in een brede stroom laag over het water zuidwaarts. Ook vlogen er regelmatig kleine groepjes ganzen hoog en ver over het IJsselmeer, met Brandgans en rietgans als meest talrijke. Maar verder viel er eigenlijk weinig te beleven wat betreft andere soorten. Toen plotseling een jonge Drieteenmeeuw verscheen kregen de tellers hoop. En lang hoefden ze niet te wachten, want niet veel later vloog vanuit Trintelhaven een Vaal Stormvogeltje laag over het water recht op de telpost af. Zo snel als die werd opgepikt zo snel was de soort opeens ook weer verdwenen. Wel een leuke maar niet echt een mooie waarneming dus. Gelukkig diende niet alleen een tweede jonge Drieteenmeeuw zich al snel aan, maar ook een tweede en derde Vaal Stormvogeltje. Waarbij het tweede Vaaltje zich dit keer erg goed liet zien. Later in de middag werden zelfs nog meer Vaaltjes waargenomen. In totaal werden er vandaag zeven geteld (5 zw, 2 no).

 
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - boven en onder betreffen dezelfde vogel (2e exemplaar)

 

Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - (4e exemplaar)

 

Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - (7e exemplaar)

 

14-11-2015

Er stond de gehele dag een harde westen wind (W 6Bft.). Jammer genoeg is dat voor hier net niet goed genoeg om zeevogels te zien te krijgen. Ondanks veel uren tellen bleef goede trek eveneens uit. Kokmeeuw en Stormmeeuw waren veruit het talrijkst. Vermoedelijk gaat het om vogels welke bij harde wind vanuit het binnenland op het IJsselmeer komen foerageren. Erg leuk waren de 21 Kleine Mantelmeeuwen die langskwamen. De enige echte zeevogels die passeerden waren een Middelste Jager en een jonge Drieteenmeeuw.

 

06-09-2015

Een stevige noordwesten wind bracht flink wat trek. In de eerste helft van de ochtend stond er een windkracht zes en gedurende de tweede helft van de ochtend trok de wind aan tot windkracht zeven. In de loop van de middag zwakte de wind langzaam af en ruimde iets meer naar het noorden. In het eerste teluur waren het voornamelijk kleine aantallen meeuwen en sterns, en na circa drie kwartier begonnen er plotseling ook Huiszwaluwen te vliegen. In een half uur tijd passeerden er een dikke 650 stuks. Daarna leek het min of meer over, maar niets was minder waar. Gedurende de rest van de dag kwam er regelmatig stroompjes Huiszwaluwen langs. Tellen was lastig, omdat slechts een klein deel over het water vloog en de hoofdstroom boven en achter de bomenrand plaatsvond. Niet moest er alleen afwisselend over water en in het binnenland gekeken worden, maar ook stegen regelmatig Huiszwaluwen in ijle groepen vanuit het binnenland naar grote hoogte boven het IJsselmeer alvorens zij naar het westen of zuidwesten vertrokken. Met in totaal 4.131 Huiszwaluwen werd het vorige dagrecord (2.001 ex op 27 mei 2011) meer dan verdubbeld.

Een andere opvallende soort was vandaag de Kleine Mantelmeeuw. Hoewel beslist niet zeldzaam, worden er doorgaans hooguit slechts enkele tientallen per dag geteld. In het najaar zijn goede dagen vaak gerelateerd aan dagen met veel wind, terwijl goede dagen in het voorjaar meer zijn gerelateerd aan de doortrekpiek van adulten naar het broedgebied. Het dagrecord stamt uit het voorjaar (186 ex. op 1 apil 2015), echter daarbij dient aangetekend te worden dat in het voorjaar hier weinig geteld wordt, en op mooie rustige dagen zelden of nooit. De windomstandigheden waren vandaag gunstig voor het tellen van meeuwen, omdat ze bij noordwesten wind naar de kust van Flevoland worden gestuwd. Met 792 Kleine Mantelmeeuwen werd vandaag het oude dagrecord meer dan verviervoudigd.

Behalve Huiszwaluwen en Kleine Mantelmeeuwen was er vandaag nog veel meer te zien. Zo trok in de ochtend een groepje van drie Casarca´s zuidwaarts, dook er geheel onverwacht een juveniele Witvleugelstern vlak langs de blokken op, en werd in de middag behalve een onvolwassen man Grote Zee-eend ook nog twee Noordse Stormvogels waargenomen. Al met al een zeer enerverende teldag.

 

25-07-2015

Er was voor de middag een zware noordwester storm verwacht. Aan het begin van de middag kwam de wind nog uit het zuidwesten, en was niet meer dan een kracht of vijf. Maar al snel werd de wind wat westelijker en nam deze toe tot windkracht zes en viel de eerste regen uit een groot regengebied welke zich tot ver boven de Noordzee uitstrekte.

Om 15.00 uur draaide de wind plotseling naar noordwest en stak flink op. Binnen een kwartier stond er NW 9 Bft. Een grote groep Aalscholvers welke ongeveer ter hoogte van Trintelhaven op het IJsselmeer lag werd letterlijk van het meer geblazen. De hele groep, 2.600 exemplaren, werd met zeer grote snelheid Oostelijk Flevoland ingejaagd. Het zo-even nog vrij rustige water veranderde in een mum van tijd in een onstuimige zee met hoge golven welke nu continu over de vooroever sloegen en het water gutste over het fietspad. De storm blies niet alleen Aalscholvers, maar ook Zwarte Sterns en Visdieven massaal het binnenland in. Visdieven probeerden nog terug naar het water te vliegen, maar legden bij iedere vleugelslag een negatieve afstand af. De tengere Zwarte Sterns (vliegend in groepjes van gemiddeld 5-42 exemplaren) waren helemaal kansloos.Door de combinatie van zware bewolking, harde wind, regen en de spray van de overslaande golven waren de sterns slechts enkele seconden zichtbaar en daardoor moeilijk te tellen. Zeer waarschijnlijk zijn veel groepen, ondanks intensief opletten, daardoor toch gemist. Ook meeuwen zochten hun heil in het binnenland. Het is opmerkelijk hoe snel een storm de vogels van het meer kan jagen.

Rond kwart over vijf lijkt de ergste wind te zijn gepasseerd en vliegen de eerste Visdieven weer terug naar het water. Behalve sterns verschijnen nu ook regelmatig losse en kleine groepjes Dwergmeeuwen. Een poosje later dienen ook Gierzwaluwen zich aan, in groepen van enkele tientallen. En nog wat later durven de Zwarte Sterns het weer aan om naar het IJsselmeer te gaan. Opvallend zijn de soms grote groepen van vele tientallen exemplaren. In de groepen Zwarte Sterns werden af en toe een jonge vogel gezien, maar het overgrote deel betrof adulten. Bij zowel Visdief als bij Dwergmeeuw werden geen juvenielen gezien. Bij Dwergmeeuw waren behalve adulten ook veel 2e kj vogels aanwezig.

 

17-07-2015

Nadat tijdens de ochtendtelling bij de Zwolsehoek flink wat Visdieven waren waargenomen, besloten de trektellers om bij de Flevocentrale te gaan kijken of daar toevallig ook Visdieven vlogen. Bij aankomst werd tijdens een vluchtige scan over het open water al snel enkele tientallen Visdieven gezien. Een van de tellers moest op dat moment echter weg, en de andere teller zou nog heel even gaan tellen. Maar dat even werd tot het donker opgerekt.

De Visdieven vlogen in een gestage stroom, van hooguit enkele honderd meters breed, laag over het water, maar ver uit de kant. Met het blote oog was er zo goed als niets te zien. Met een 10x kijker was de trekstroom duidelijk zichtbaar en met een 15x kijker vanaf statief waren de Visdieven, mede door de zeer gunstige lichtomstandigheden, goed te tellen. In het eerste teluur (12.20 - 13.30 uur) passeerden zo´n vierhonderd Visdieven, in het uur daarna het dubbele daarvan. Ook in het derde uur bleven de Visdieven maar over het water naar het zuidwesten jakkeren. Inmiddels stond de teller al ruim boven de tweeduizend Visdieven en de trek leek alles behalve ten einde. Toen in het vierde uur de andere teller weer terugkeerde kwam al snel het besef dat dit wel eens een echte topdag kon gaan worden. Het aantal Visdieven bleef maar toenemen. Langs de kust worden wel vaker duizenden Visdieven (of niet nader gedetermineerde Noordse Stern / Visdief) op één dag geteld, maar gewoonlijk is dat pas in augustus en september of op z´n vroegst eind juli. Vanuit het binnenland is dat fenomeen echter niet zo bekend. In het vierde teluur werden ruim 1.200 Visdieven geteld en in de uren daarna kwam de tikker niet meer onder de 2.000 exemplaren per uur. In het een na laatste teluur (20.20 - 21.20 uur) passeerde er 56,8 Visdieven per minuut, of te wel bijna één per seconde. Ook in het laatste uur bleven de Visdieven maar vliegen en maakten ze geen enkele aanstalte om ergens langs de kant te gaan rusten. Om 21.52 uur ging de zon onder en de telling werd een half uur na zonsondergang gestaakt. In tien uur werden in totaal 18.463 Visdieven geteld. Niet alleen landelijk een ongekend hoog aantal voor het najaar (maximum was 9.602 op 03 september 1990), maar nog meer voor de maand juli. Want het hoogste aantal ooit in deze maand in Nederland geteld was slechts 4.363 op 31 juli 2013 bij Camperduin. Dus vandaag ruim vier keer zoveel.

Hoewel de trek zich overwegend een eind van de kant afspeelde, kan toch met vrij grote zekerheid gezegd worden dat het vrijwel alleen maar adulten waren. Slechts één maal werd een adult met bedelend jong naar het zuiden vliegend waargenomen.

Onduidelijk is of de Visdieven vandaag uiteindelijk in het donker zijn gestopt met trekken of dat ze in het donker gewoon door bleven vliegen. Van Visdieven is bekend dat ze ook ´s nachts trekken. Tijdens het tellen is er speciaal op gelet of er ook Visdieven hoogte gingen winnen, maar dat werd niet door ons gezien.

Eén van de vragen is natuurlijk waar komen al die Visdieven vandaan. Gezien het feit dat het (bijna) allemaal volwassen vogels waren, kan er vanuit worden gegaan dat het om Visdieven ging waarvan het broeden is mislukt. Voor het IJsselmeer zou dit zeer reëel zijn, want daarvan weten we dat de grootste kolonie, die op het eiland De Kreupel, dit broedseizoen voortijdig is gestopt bij gebrek aan voedsel. Echter het aantal dat vandaag langstrekkend is waargenomen gaat ver boven het aantal broedvogels in het IJsselmeer uit. Gezien het trekverloop en de trekrichting van vandaag, is het aannemelijk dat de vogels uit het internationale waddengebied (of westelijk deel van de Oostzee) komen.

Visdief Sterna hirundo - adult

 

01-04-2015

Vandaag kwam de wind uit een iets meer noordwestelijke hoek dan gisteren en dat leverde gelijk ook beduidend meer trekbeweging op. Vooral Kok- en Stormmeeuw trokken in grote aantallen door, de weinige andere soorten die werden gezien passeerden allen in klein aantal. Helaas werd met de telling in de ochtend relatief pas laat gestart, want reeds bij aanvang van de telling was de trek van Kok- en Stormmeeuw al goed op gang. Met meerdere honderden per kwartier kwamen ze langs.

Er waren twee duidelijke trekbanen. Een baan strak langs de Houtribdijk vanuit Lelystad-haven en een baan iets oostelijker, waarbij ze vanaf het land ten noorden van Lelystad de vaargeul overstaken. Ter hoogte van de grote knik in de Houtribdijk kwamen deze twee trekstromen samen en ging de stroom laag over het open water, ver van de kant, noordnoordwest richting Lemmer verder. Opmerkelijk was dat de trek werd gekenmerkt door duidelijke cohorten. Dan was er enige tijd geen meeuw te bekennen en even later passeerden groepen van vele tientallen tot een paar honderd meeuwen. Losse Kok- of Stormmeeuwen werden tussendoor nauwelijks gezien. Vaak waren de groepen gemengd, waarbij de Stormmeeuwen veelal op kop vlogen en de Kokmeeuwen veel dichter op elkaar in de tweede helft van het cohort vlogen en met enkele Stormmeeuwen in de staart.

Later op de ochtend droogde de stroom langzaam op, maar in de tweede helft van de middag zwol de trek weer aan. Toen kwamen er af en toe ook groepen ten oosten van de telpost over land langs en deze staken pas ter hoogte van de Flevocentrale het IJsselmeer op. In totaal werden vandaag 5.438 Stormmeeuwen geteld, aanzienlijk meer dan het oude dagrecord op deze telpost (was 3.023 ex. op 30 december 2011). Ook landelijk gezien was het een erg goede dag, want voor zover bekend is het de achtste beste dag op een telpost in Nederland ooit.

Hoewel het trekbeeld sterk werd bepaald door de massale trek van Stormmeeuw, bleek de trek van Kokmeeuw vandaag stiekem toch nog iets talrijker te zijn (7.500 ex.). Met bijna de helft meer werd het vorige dagrecord vandaag verbroken (was 5.129 ex. op 13 november 2004).

Een Visdief en een volwassen Dwergmeeuw lieten zich goed bekeken want vele keren kwamen ze vlak langs de telpost gevlogen, op zoek naar voedsel in de branding.

Harde wind uit noordwestelijke richting is doorgaans goed voor de aanvoer van Pontische Meeuwen, zo ook vandaag. In totaal werden er negen waargenomen: vier 2e kj, drie 3e kj, één 4e kj en 1 adult

 

31-03-2015

Het woei vandaag hard, maar helaas stond de wind pal west. Een windrichting waarbij doorgaans weinig trek op deze telpost wordt gezien, zeker in het voorjaar. Tegen beter weten in werd er verspreidt over de dag toch ruim zes uur geteld. Behalve de eerste Dwergmeeuwen van het voorjaar werd vandaag de eerste Visdief van het jaar waargenomen. Een zeer vroege waarneming van deze soort dus.

 

30-03-2015

Een bezoek in de middag aan de telpost leverde leuk trek van meeuwen op. Geen spectaculaire aantallen, maar wel een paar mooie waarnemingen. Naast de gebruikelijke Pontische Meeuwen, ook twee onvolwassen Geelpootmeeuwen. Meest verrassend was de waarneming van een naar het zuiden vliegende Grote Stern, de tweede ooit voor deze telpost. De vorige waarneming van een Grote Stern was bijna vier jaar geleden, op 15 juli 2011.

 

22-10-2014

Gisteren stond er een stevige zuidwestenwind welke in de loop van de dag reeds langzaam naar het westen draaide. Ook ´s nachts bleef het hard waaien en draaide de wind nog verder door naar noordwest. Een gunstige voorbode voor het waarnemen van echte zeevogelsoorten op het IJsselmeer. Tot circa het middaguur was de wind NW 7Bft. en daarna zwakte te wind iets af tot NW 6 Bft.

Aanvankelijk leken de soorten waarop gehoopt was niet aanwezig te zijn. Wel vlogen er regelmatig verschillende soorten ganzen en eenden langs, maar ook meeuwen werden nauwelijks gezien. Even voor tienen dook plotseling een juveniele Kleinste Jager op. De vogel kwam niet zoals verwacht uit noordelijke richting, maar uit tegenovergestelde richting en vloog laag en strak het IJsselmeer op. Nauwelijks tien minuten later werd weer een jager opgemerkt. Dit keer een Middelste Jager en deze verdween richting Lelystad Haven. Onverwacht was ook een groep van 14 Kleine Rietganzen. In tegenstelling tot de meeste andere ganzen die vandaag werden gezien, vlogen deze zeer laag over het IJsselmeer.

Brandgans Branta leucopsis

 

Middelste Jager Stercorarius pomarinus  - juveniel

Laag boven het water vlogen regelmatig kleine groepjes Veldleeuweriken en af en toe een Graspieper. Wat later op de ochtend werd in een groep Brandganzen een negental Rotganzen opgemerkt. Voor het binnenland een zeer schaarse soort. Gedurende de rest van de dag werden nog twee keer een losse Rotgans waargenomen.

Ver en oog boven het IJsselmeer kwam een steltloper richting de telpost gevolgen. De vogel had de wind in de rug en kwam met zeer grote snelheid dichterbij. De eerste indruk was dat het niet om een strandloper ging, maar wel ongeveer die maat had. In deze tijd van het jaar en met deze wind kon dat wel eens iets heel leuks zijn. Zonder te aarzelen werd daarom de camera in aanslag gebracht. Binnen enkele seconden was de vogel in het vizier en net zo snel was de vogel ook al weer voorbij. En inderdaad het bleek iets leuks te zijn: een Rosse Franjepoot! De eerste waarneming van deze soort hier op de telpost.

Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius

Rond kwart over elf vloog tussen een paar Stormmeeuwen een kleinere meeuw met bruinachtige voorvleugels en met opvallend donkere buitenste handpennen. In de hoop dat de vogel net als de franjepoot ook richting de telpost zou komen werd opnieuw de camera erbij gepakt. Helaas kwam de vogel niet naderbij. Door de lens kijkend was het moeilijk om de vogel goed te bekijken, maar werden wel een paar recordshots gemaakt. De combinatie van bruine voorvleugel, zwart staartbandje en groot aantal donkere buitenste handpennen was de determinatie van juveniele Vorkstaartmeeuw min of meer rond. Eenmaal thuis gekomen en de foto´s op het beeldscherm bekijkend, bleek de aanvankelijek determinatie toch iets meer min te zijn. Nu was goed te zien dat het bruin niet over de rug doorliep, dat er een smal donker bandje over de armpendekveren liep en dat op de staart wel een zwarte eindband aanwezig was, maar dat de staart niet gevorkt was. Ondanks dat de determinatie bijgesteld moest worden als juveniele Zwartkopmeeuw, is dit voor deze telpost nog steeds een leuke waarneming. Na het voorjaar en de vroege zomer worden hier nauwelijks nog Zwartkopmeeuwen waargenomen en zeker juvenielen zijn hier bijzonder schaars.

Het duurde ruim twee uur voordat er boven het ruime sop weer wat bijzonders werd gezien. Ditmaal werd hoog aan de horizon een keilende en zuidwaarts vliegende vogel ontdekt. De vogel vloog met strakke bogen richting Trintelhaven. Vermoedelijk een pijlstormvogel, echter de afstand was veel te groot om ook maar enig detail te zien, om deze vogel op naam te brengen. Wetende dat er op dat moment ook een waarnemer bij Trintelhaven aanwezig was, werd deze terstond gebeld. Enkele minuten later belde deze terug met de mededeling dat er inderdaad een Grauwe Pijlstormvogel vloog. En niet één, maar zelfs twee exemplaren.

Verder werden deze dag nog een tweede juveniele Kleinste Jager en een drietal Middelste Jagers waargenomen. De laatste Middelste Jager ging zelfs op het wegdek zitten en moest oppassen om niet overreden te worden.

Pijlstaart Anas acuta

 

22-09-2014

Gisteren en vandaag kwam de wind uit NNW, kracht 5 Bft. Niet echt een hele harde wind dus, maar de windrichting in combinatie met de tijd van het jaar levert een goede kans op echte zeevogelsoorten.Tijdens een kort bezoek aan het eind van de middag werden erg weinig vogels gezien. Af en toe kwam er een Kokmeeuw of Stormmeeuw langs maar verder oogde het ruime sop vrij leeg. Een volwassen Zwarte Stern vloog vlak langs de dijk en ook een onvolwassen Dwergmeeuw liet zich goed bekijken. Hoog boven het IJsselmeer vloog een groep van 22 Lepelaars, later gevolgd door nog een los exemplaar. Geheel onverwachts vloog een juveniele Kleinste Jager op ongeveer veertig meter afstand voor de telpost langs. Het was een lang verwachte soort. Het rijtje Jagers is dan eindelijk compleet.

 

**********************************************************

 

26-08-2012

´s Ochtends vroeg stond er een stevige zuidzuidwesten wind, welke in de loop van de dag naar het noordwesten draaide en nog wat verder in kracht toenam. In de hoop dat er zeevogels het IJsselmeer zouden worden opgedreven, konden de vele heftige en snel afwisselende regenbuien de waarnemer er niet van weerhouden om in de middag 2.5 uur het open water er voor af te speuren. Al binnen een paar minuten werden twee zeer ver vliegende jagers opgemerkt. Ondanks het feit dat er de afgelopen dagen diverse Kleinste Jagers aan de kust en in het binnenland worden gemeld, leken deze vogels het meest op Kleine Jagers. Helaas verdwenen de vogels in één van de zware regenbuien. Verder werden er opvallend weinig vogels waargenomen, maar de sterk teruglopende zichtwaarden ten gevolge van de regen droeg daar ook zeker aan bij.

Uitzicht naar NW - de regen vermindert het zicht aanzienlijk, de twee zeilboten links zijn al bijna niet meer te zien.

Verrassend was de waarneming van een Visdief in een winters kleed. De vogel viel op door de bijna zwarte snavel (alleen van dichtbij is te zien dat de snavelbasis iets roodachtig is) en de winterse kopkap. De lichte kleine vleugeldekveren en de rui van de slagpennen zijn een indicatie voor een derde kalenderjaar vogel. Foto´s van vliegende vogels in dit kleed in ons land zijn schaars.

 
Visdief Sterna hirundo - 3e kj - let op nieuwe binnenste handpennen.

 

Toppereend Aythya marila - adult vrouw - de warm oranjebruine hals en flanken en de wat grijzere rug en vleugeldekveren zijn typisch

 

25-06-2012

Vandaag stond er een stevige wind (WNW 6 Bft.). Gierzwaluw was de talrijkste vogel. Opallende waarnemingen waren een groep van tien Slobeenden laag over het water, een volwassen Pontische Meeuw en een onvolwassen Zilvermeeuw met sterk vergroeide bovensnavel.

Zilvermeeuw Larus argentatus - 2e kj - met sterk vergroeide bovensnavel

 

Slobeend Anas clypeata

 

05-02-2012

De thermometer gaf vandaag een iets hogere temperatuur aan dan gisteren (min 9 graden Celsius), maar de bewolking en de wat hardere wind zorgden voor een beduidend lagere gevoelstemperatuur. Opnieuw trokken er vandaag veel ganzen naar het zuiden, meest Brandganzen (4 559 ex.). Rond kwart over tien vlogen enkele honderden Aalscholvers zuidwaarts, maar ruim een kwartier later doemde wederom een kilometers lang zwart lint aan de horizon op. Uiteindelijk werden er niet zoveel geteld als gisteren, maar met bijna zestienduizend exemplaren slechts een paar honderd minder. Even na elf uur hoorde twee van de tellers onafhankelijk van elkaar een zeer ver roepende Raaf. Helaas werd de vogel niet gezien, maar op het geluid afgaande vloog de vogels zuidwaarts. De Raaf is voor deze telpost een nieuwe soort.

Aalscholver Phalacrocorax carbo - zeer klein stukje van het lange zwarte lint

 

Nonnetje Mergellus albellus  - 2e kj vrouw - let op het ontbreken van de zwarte teugel

 

Wilde Eend Anas plathyrhynchos  - (l) vrouw, (r) man

 

Bokje Lymnocryptes minimus

 

04-02-2012

Een stralende winterse dag met lokaal een dik pak verse sneeuw. Afgelopen week heeft het goed gevroren en op het IJsselmeer ligt nu flink veel ijs, maar het meer ligt nog niet helemaal dicht. Behalve trek is er ook lokaal veel beweging, van met name Fuut, Aalscholver en zaagbekken welke regelmatig heen en weer pendelen tussen de wakken. Grote groepen Brandganzen vliegen laag over het ijs in zuidelijke richting. Ruim vierduizend werden er geteld. Als zwarte schimmen aan de horizon werd menig groep Brandgans al opgemerkt, voordat ze ook daadwerkelijk als ganzen konden worden herkend.

Brandgans Branta leucopsis

Even na half één kwam een kilometers lang zwart lint aangevlogen: Aalscholvers! Het duurde circa 20 minuten voor de bulk gepasseerd was. Normaliter wordt er op deze telpost geen Aalscholvers geteld omdat het doorgaans niet mogelijk is om echte trekkers van lokale vogels te onderscheiden. Maar omdat het IJsselmeer nu wel erg snel dichtvriest (zeker na een nacht met lokaal bijna 23 graden onder nul), werd besloten om ze nu wel te tellen, omdat het zeer wel mogelijk om echte vorsttrek gaat. Aan het einde van de telling stond de teller op 16 437 naar het zuiden vliegende Aalscholvers.

IJssituatie IJsselmeergebied bron: NASA - Aeronet

Opvallend waren ook een aantal soorten welke plotseling verschijnen als er sneeuw ligt. Zoals een drietal Blauwe Kiekendieven, een Bokje, een Witgat en twee Houtsnippen. Een van de Houtsnippen kwam van ver over het IJsselmeer aangevlogen. niet echt het landschap waar je deze soort direct verwacht. Een zuidvliegende IJsvogel ging nog heel even bij een duiker achter de telpost zitten, maar besloot wijselijk om toch maar snel verder te trekken.

 

08-01-2012

Lange de dijk vlogen regelmatig enkele Drieteenmeeuwen en Dwergmeeuwen heen en weer op zoek naar voedsel. Zo goed als mogelijk zijn deze niet als trekkers genoteerd. Opnieuw werd er een derde kalenderjaar Drieteenmeeuw waargenomen. Op basis van de gemaakte foto's kon worden vastgesteld dat het om hetzelfde exemplaar ging van gisteren.

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  - 3e kj - behalve op P10 is er ook nog een grote hoeveelheid zwart op P9 en P8, alsmede op de handpendekveren en enkele andere dekveren

 

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  - 2e kj - de meeste jonge Drieteenmeeuwen hebben op dit moment nog een volledig zwarte snavel, maar bij enkele begint de snavel al geel te kleuren en wordt het zwart in de nek al beduidend minder

Een verre Kleine Jager joeg enige tijd achter Stormmeeuwen aan en verdween uiteindelijk in noordelijke richting. Om tien voor één kwam een groep Stormmeeuwen vlak langs de telpost, waarbij tijdens het op leeftijd brengen van de meeuwen plotseling een Kleine Burgemeester in de groep werd ontdekt. Het betrof een derde kalenderjaar vogel. Voor zover bekend betreft dit de tweede zekere (gedocumenteerde) waarneming van deze soort voor Flevoland, eerste op 04-04-2006 Blocq van Kuffeler. Daarnaast zijn er nog een klein aantal waarnemingen die niet verder met beeldmateriaal worden ondersteund (i.i.g. een 2e kj op 25-01-2006 langs de Oostvaardersdijk en een niet nader genoemd kleed op 23-07-2009 in het Ketelmeer). De vogel volgde verder de kustlijn en verdween in zuidwestelijke richting.

 
Kleine Burgemeester Larus glaucoides  - 3e kj - let op de lichte iris en de grijze rugveren

Om kwart over drie kregen de tellers die toen nog aanwezig waren nog een Noordse Stormvogel als bonus.

 

07-01-2012

Ook vandaag werden er meerdere Drieteenmeeuwen gezien. Behalve enkele adulten en tweede kalenderjaar vogels werd er ook één derde kalenderjaar vogel waargenomen. Even voor half vier werd op grote afstand een vogel met een typische keilende vlucht ontdekt, een Noordse Stormvogel. De vogel vloog zuidwaarts en even was er hoop dat de vogel wellicht dichter langs de kust weer noordwaarts zou gaan. De vogel vloog even later inderdaad weer noordwaarts, helaas niet dichter langs de kust. Het betrof een lichte vorm. Niet veel later werd er opnieuw een noordwaarts vliegende Noordse Stormvogel gezien, vrijwel zeker een ander individu, maar de afstand was te groot en het licht te slecht om de kleurfase vast te kunnen stellen. Het betrof respectievelijk de zesde en zevende waarneming van deze soort hier op de telpost. De laatste waarneming dateert van oktober 2009.

 

06-01-2012

Gelukkig kwam de wind eindelijk uit een meer noordelijke richting en dat resulteerde ook gelijk in een aantal langstrekkende Drieteenmeeuwen. Van de tien exemplaren die er gezien werden waren er twee adult en de overigen betroffen tweede kalenderjaar vogels.

Grote Mantelmeeuw Larus marinus - 2e kj

 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus - 5e kj - zowel de snavel als de oogring zijn nog niet uitgekleurd

 

01-01-2012

De eerste telling van het nieuwe jaar begon goed met massale trek van ganzen. Al voor aankomst op de telpost waren al grote groepen ganzen noordwaarts vliegend gezien. Kolgans was de meest talrijke, met meer dan achtduizend exemplaren. Nadat de meeste Kolganzen waren geteld, kwam de trek van rietgans op gang. Opvallende soorten waren een volwassen Pontische Meeuw, een Wilde Zwaan en een Oeverpieper. Na iets meer dan één uur werd gestopt met de telling en is de teller bij de Kamperhoek verder gaan tellen.

 

30-12-2011

In de eerste anderhalf uur passeerden meer dan tienduizend vogels, meest ganzen. Daarna was het voornamelijk de Stormmeeuw die het trekbeeld bepaalde. Alle Brandganzen (4 629 ex.) vlogen keurig naar het zuiden, maar bij de Kolganzen (4 458 ex.) vloog circa één derde noordwaarts. Een volwassen man Slechtvalk vloog geheel onverwachts vlak langs de trektellers over het water.

 

29-12-2011

Behalve flink wat neerslag was er gelukkig ook nog iets aan vogeltrek te zien. Meest opvallend was het grote aantal Stormmeeuwen. Door de late start met tellen zijn er vermoedelijk nog aardig wat Stormmeeuwen gemist. In totaal werden er ruim 1 300 geteld. Slechts drie keer eerder zijn er meer Stormmeeuwen op één dag waargenomen.

 

07-12-2011

Een harde westenwind (W 7Bft.) deed de golven constant over de blokken slaan, maar bracht verder helaas weinig vogels naar de kust.

Uitzicht naar NO - de golven beuken constant op de Flevolandse kust

 

04-12-2011

De trek in de vroege ochtend werd gedomineerd door over- en langstrekkende ganzen. In relatief korte tijd passeerden ruim zesduizend ganzen. Iets meer dan de helft betrof Brandgans en het andere deel Kolgans. Daarna was het toch sprokkelen wat aantallen betreft. Alleen de Stormmeeuw trok door in enig aantal van betekenis (ruim vijfhonderd exemplaren).

Geelpootmeeuw Larus michahellis - 2e kj - let op de witte okselveren en grijze rug

 

03-12-2011

Opnieuw werd er een trekkende Parelduiker gezien. Verder werden er nog enkele Brilduikers, Middelste en Grote Zaagbekken waargenomen. Rond twee uur werd op grote afstand een aankomende roofvogel ontdekt. Het was snel duidelijk dat het om een kiekendief ging. Maar met het zware postuur en zware vleugelslag kon het toch onmogelijk een Blauwe Kiekendief zijn, de soort die je in deze maand zou verwachten. Het duurde nog een aantal minuten voordat de vogel dichtbij genoeg was gekomen om er zeker van te zijn dat het een heuse Bruine Kiekendief betrof.

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus - 2e kj vrouw - let op de twee generaties slagpennen in de rechtervleugel

 

30-11-2011

Om even na negen uur vloog een Parelduiker laag over het water in zuidwestelijke richting langs. Opvallend daarbij was dat de vogel regelmatig zijn kop oplifte, hetgeen een merkwaardig beeld gaf. De Parelduiker is een nieuwe soort voor de telpost. Even voor half elf passeerde een groep van 33 ganzen. Behalve zesentwintig Kol- en zes Grauwe Ganzen bevond zich ook een Kleine Rietgans in de groep. Omdat de trekroute van deze soort een stuk westelijker loopt wordt de soort aan de Flevolandse kust slechts zelden opgemerkt. De vorige waarneming dateert dan ook weer van 2004.

 

27-11-2011

Behalve enkele honderden Storm- en Kokmeeuwen trokken er weinig vogels. Rond kwart voor twee vloog een juveniele Drieteenmeeuw vlak langs de telpost. Sinds november 2007 waren er geen Drieteenmeeuwen meer gezien. Bijna een uur later dook er onverwachts nog een andere echte zeevogel op, een Middelste Jager. Jammer genoeg passeerde deze op vrij grote afstand van de kust. Laat in de middag werd er ook nog een Grote Zee-eend waargenomen, de tweede voor de telpost (eerste op 12 november 2010).

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  - juveniel

 

11-10-2011

Ondanks de stevige wind (WZW 7Bft.) opnieuw vandaag weinig trek. Wel werden de eerste Toppereenden van het najaar gezien, zes in totaal. Een Smelleken en een groep van 22 Kleine Zwanen leukten de telling nog een beetje op. In een langstrekkend groepje Aalscholvers werd een gekleurringd mannetje opgemerkt. De vogel bleek op 06 juni 2001 in Denemarken (Yderste Holm) geringd te zijn. Tot dusver betreft het de eerste terugmelding van deze vogel.

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult man

 

10-10-2011

Gezien de windrichting werd vandaag niet veel trek verwacht, hetgeen ook uitkwam. Een dichtbij langstrekkende Geoorde Fuut zorgde toch nog voor een hoogtepuntje. Het betreft de eerste waarneming van deze soort langstrekkend voor deze telpost.

 

08-10-2011

De wind kwam vandaag uit een iets meer noordelijke richting dan gisteren en beloofde daardoor nog iets gunstiger te zijn voor het waarnemen van zeevogels. Al vroeg in de ochtend werd op grote afstand een Kleine Jager gezien, welke even een Kokmeeuw achterna zat. Daarna bleef het vrij lange tijd opvallend rustig, totdat even voor tien uur een stormvogeltje plotseling opdook. Aanvankelijk werd de soort gedetermineerd als Vaaltje, maar later bij het kijken op het display van de camera´s leek de vogel een ondervleugelstreep de hebben en ook leek de staart niet gevorkt te zijn. Was het dan toch een Stormvogeltje? Thuis rustig achter de PC werd duidelijk dat de staart toch gevorkt was, de lichte baan op de bovenvleugel toch wel erg breed was en bovendien tot de voorrand van de vleugel liep en dat de streep op de ondervleugel niet zuiver wit was. Kortom een Vaal Stormvogeltje.

 
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - links en rechts betreffen dezelfde vogel - ondervleugel heeft iets lichte tekening, maar geen zuiver witte baan zoals bij Stormvogeltje

Bijna drie uur later passeerde opnieuw een Vaal Stormvogeltje en ongeveer een half uur daarna zelfs nog een derde exemplaar. Deze laatste vogel vertoonde eveneens een vage lichte tekening op de ondervleugel, maar ook hier laat de diepe vork in de staart geen twijfel mogelijk.

 
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - links en rechts betreffen dezelfde vogel - ook hier lijkt de ondervleugel een lichte baan te hebben

Een eerste jaars Dwergmeeuw vloog regelmatig heen en weer maar verdween uiteindelijk toch in zuidwestelijke richting. Verder werd er nog een jonge Noordse Stern en twee Rotganzen gezien. De laatste is in het IJsselmeer vrij bijzonder, slechts tweemaal eerder werd deze soort op de telpost waargenomen (1 ex. op 12 nov 2006 en 3 ex. op 11 nov 2007).

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 1e kj - de meeste juveniele rug- en mantelveren zijn inmiddels naar het eerste winterkleed geruid.

 

07-10-2011

De wind varieerde regelmatig tussen windkracht 5 en 7 Bft. en kwam uit WNW en soms even doordraaiend naar NNW. Hoewel de aantallen echte zeevogels het bij lange na niet haalde bij wat er vandaag aan de Noordzeekust werd gezien, kwamen er toch een aantal leuke soorten het IJsselmeer op. In totaal werden er vandaag vier Vaal Stormvogeltje gezien.

 
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa - boven en onder betreffen dezelfde vogel

Een Grote Jager werd hoog boven de horizon opgemerkt en kwam al draaiend dichterbij en verdween daarna aldoende het binnenland in. Na de waarneming van een juveniel op 05 september 2009 betrof dit de tweede waarneming van deze soort voor de telpost.

Grote Jager Stercorarius skua - op grote hoogte overvliegend

Een juveniele Vorkstaartmeeuw maakte het lijstje van echte zeevogels compleet. De enige andere waarneming van deze soort dateert alweer van 29 september 2005.

Vorkstaartmeeuw Xema sabini - juveniel

In de middag passeerde er ook nog een Middelste Jager en twee volwassen Noordse Sterns. Verder vlogen er vandaag opvallend veel Kleine Mantelmeeuwen, voornamelijk ondersoort intermedius. Ook waren er enkele volwassen exemplaren welke beduidend minder ver in de rui waren met slechts alleen P1 en P2 nieuw en P3 groeiend en één welke vermoedelijk zelfs nog minder ver in de rui was. In hoeverre dit noordelijke exemplaren van intermedius betreffen of misschien zelfs wel de ondersoort fuscus is niet duidelijk. Verder vloog er nog een eerste kalenderjaar Pontische Meeuw en een tweede kalenderjaar Geelpootmeeuw.

 
Pontische Meeuw Larus cachinnans - 1e kj - boven en onder betreffen dezelfde vogel

 

13-09-2011

Een harde wzw-wind (6 Bft.) bracht veel sterns richting de Flevolandse kust. De meeste bleven echter toch nog op enkele honderden meters van de oever, waardoor slechts een deel van de Zwarte Sterns op leeftijd kon worden gebracht. Van de 28 op leeftijd gebrachte Zwarte Stern was 64% juveniel. Verrassend was een juveniele Witvleugelstern welke jammer genoeg niet echt dichtbij langs kwam, maar waarvan zowel de afwijkende vlucht als de warm roodbruine rug op grote afstand duidelijk opviel.

Visdief Sterna hirundo - 1e kj - hoewel er flink zwarte veren voor het oog zijn, vormt dit niet één duidelijk geheel met de rest van de kopkap.

 

Zilvermeeuw Larus argentatus - 1e kj

 

09-08-2011

Een harde westen wind zorgde behalve voor flinke golven op het IJsselmeer ook voor grotere aantallen sterns aan de Flevolandse kust. Hoewel vandaag niet bijgehouden viel het grote aantal juveniele Visdieven op (schatting 35%). Onder de Zwarte Sterns waren eveneens veel jonge vogels. Van de 61 getelde Zwarte Sterns konden 53 vogels op leeftijd worden gebracht en 34 daarvan waren juveniel (64%). Dit is een verdubbeling van het aandeel juvenielen ten opzichte van twee weken terug. In de ochtend passeerde twee futen, waarvan één een Roodhalsfuut betrof. Sinds 2005 betreft dit pas de derde waarneming van deze soort voor de telpost. In de namiddag was de wind iets meer naar het noorden gedraaid, maar nog steeds windkracht 7 Bft. Behalve veel Visdieven werden nu ook wat steltlopers gezien. Meest opvallend waren een groep van 24 Bonte Strandlopers en een gemengde groep van negen Rosse Grutto´s en drie Kanoetstrandlopers.

 

07-08-2011

Na even geteld te hebben bij de Ketelbrug (met zeer weinig trek), werd besloten om vanwege de harde wind te kijken wat er bij de Flevocentrale over het water trok. Geheel onverwacht was het grote aantal zwaluwen (meest Oeverzwaluw) dat over een zeer breed front over het IJsselmeer vloog. Normaliter trekken de meeste zwaluwen redelijk dicht langs de oever van het meer, maar nu was dat dus anders. Jammer genoeg stortte de trek ook snel in. Van de in totaal 667 getelde Oeverzwaluwen werd driekwart daarvan in het eerste half uur geteld. Gelukkig voor de tellers kwam de trek van de Huiszwaluw daarna wat beter opgang (totaal 629 ex.)

Visdief Sterna hirundo - 1e kj - let op de donkere armpennen en het vrijwel ontbreken van zwarte veren voor het oog.

 

bij harde wind is het soms lastig landen op zo´n fuikpaal
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - ≥3e kj - deze vogel is vrijwel niet op leeftijd te brengen. De niet diep zwarte ondervleugel in combinatie met de zware slijtage van de veren, doen vermoeden dat het nog geen volledig adult is.

 

31-07-2011

Slechts één uurtje in de middag geteld bij een zwakke noordwesten wind. Hoewel er bij deze wind niet veel trek van vogels valt te verwachten, was het grote aantal Gierzwaluwen (855 ex.) opvallend. Het algemene trekpatroon van deze soort in Nederland in ogenschouw nemend, zal dit waarschijnlijk een van de laatste dagen van het najaar zijn met zo´n groot aantal.

 

24-07-2011

Een zeer regenachtige telling, met een stevige wind vanuit het westen (7 Bft.). Dwergmeeuwen lieten zich stuwen tegen de dijk en sommige exemplaren werden net als een aantal Visdieven zelfs over de dijk het land ingedreven. Werden er gisteren toch nog een aantal juveniele Visdieven waargenomen, vandaag slechts één (op meer dan 1.800 exemplaren!). Meest opmerkelijk was misschien wel het grote aantal Noordse Sterns. Er werden vier volwassen en acht juvenielen geteld. Verrassend was ook de vrijwel afwezigheid van Stormmeeuwen. Een soort welke juist bij harde wind veelvuldig in het IJsselmeer wordt gezien. Nu werden slechts twee volwassen vogels gezien. Een andere verrassing was een nieuwe waarneming van een adult Dwergstern.

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 2e kj - met een zojuist gevangen Spiering Osmerus eperlanus.

 

Noordse Stern Sterna paradisaea - 1e kj - het zwart voor het oog vormt meer een geheel met de rest van de kopkap dan bij Visdief.

 

23-07-2011

De Visdief trok vandaag vrij talrijk. Van de ruim 1.200 vogels betrof iets meer dan 1% juveniel. Gezien de grote broedpopulatie in het IJsselmeer een opvallend laag percentage. Volgens Staatsbosbeheer was het broedsucces op De Kreupel dit jaar bijzonder slecht. Veel volwassen vogels zijn inmiddels opnieuw begonnen met broeden. Hoewel het aantal Zwarte Sterns vandaag niet zeer groot was, waren er wel relatief veel juveniele vogels (bijna één derde). Zeer verrassend waren de twee juveniele Noordse Sterns. Deze soort is in het IJsselmeer vrij schaars en wordt meestal alleen bij stormachtig weer gezien. Vermoedelijk worden zij dan vanuit het zoute water het binnenland ingeblazen.

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  & Visdief Sterna hirundo

 

Zwarte Stern Chlidonias niger  - juveniel - let op de grote bruingrijze zijhalsvlek. Sommige individuen hebben opvallende zwartachtige tekening in de handpentoppen.

 

Stormmeeuw Larus canus - adult

 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - 1e kj

 

Noordse Stern Sterna paradisaea - 1e kj - let op de brede witte achterrand van de armpennen, de vrij donkere korte snavel en het ontbreken van geelbruine tinten op voorhoofd, hals en mantel.

 

Visdief Sterna hirundo - 1e kj - let op de geelbruine tinten op voorhoofd, hals en mantel en de relatief lange oranjeachtige snavel.

 

Verder vlogen er veel Gierzwaluwen en Huiszwaluwen. Een langstrekkende Boomvalk had het daarbij duidelijk voorzien op de laatste soort. Een Goudplevier vloog over de dijk het binnenland in. Het was de eerste van het najaar en zoals gebruikelijk in deze periode betrof het een volwassen vogel.

Huiszwaluw Delichon urbicum - adult - tijdens de trek wordt ook volop gefoerageerd.

 

18-07-2011

Vandaag zeer weinig trek. Meest opvallend waren de vierentwintig langstrekkende Oeverlopers.

 

17-07-2011

Onder de 132 Dwergmeeuwen die op leeftijd waren gebracht, bevonden zich slechts zeven 2e kalenderjaar vogels (5,3%) en onder de 182 Zwarte Sterns slechts één juveniel. Een langstrekkend mannetje Slechtvalk zorgde voor flinke paniek onder de op de dijk foeragerende Spreeuwen.

 

15-07-2011

Het aandeel volwassen Dwergmeeuwen is in vergelijking met anderhalve week terug sterk toegenomen. Van de 188 waargenomen Dwergmeeuwen was 35% 2e kalenderjaar en 65% 3e kj of ouder. Een groot deel van de ruim 1.000 Visdieven passeerden op grote afstand, maar van de Visdieven die goed bekeken konden worden was er niet één juveniel. Tussen de bijna 200 Zwarte Sterns bevonden zich drie juvenielen, de eersten van het najaar.

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 2e kj - let op de grijze ondervleugeldekveren en zwarte tippen staartpennen.

 

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus - 1e kj

 

Zilvermeeuw Larus argentatus - 4e kj, handpen 1 t/m 3 nieuw en ook binnenste grote handpendekver nieuw. Ondervleugeldekveren met bruine vlekjes en staart ook nog steeds duidelijk gebandeerd.

 

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult

Geheel onverwachts was de waarneming van een volwassen Grote Stern. Deze passeerde laag over het water vlak onder de blokken. En misschien nog wel verrassender was de waarneming van een volwassen Dwergstern. Beiden waren nieuw voor de telpost.

Grote Stern Stera sandvicensis - adult

 

Dwergstern Sternula albifrons - adult

 

10-07-2011

Een heerlijke rustige en warme zomeravond. Een groepje van tien Tureluurs vloog vrij hoog recht over de telpost en een Grote Zilverreiger vloog ver over het IJsselmeer naar het zuiden. De ruim 5.200 Spreeuwen vlogen, merendeels binnendijks, eveneens zuidwaarts. Van Kauw werd slaaptrek vastgesteld. Minimaal 349 exemplaren vlogen richting de Flevocentrale om daar te gaan slapen.

 

07-07-2011

Er stond een zwakke ZZO-wind en het meest opvallend was het grote aantal Zwarte Sterns. In de ochtend werden er 145 en in de avond nog eens 96 geteld, wat voor de tijd van het jaar al vrij veel is. Normaliter worden dergelijke aantallen pas vanaf half juli waargenomen. In de ochtend passeerden regelmatig kleine groepjes Kieviten. Een volwassen Witvleugelstern werd, door de blinkende bovenvleugels, tijdens de avondtelling al op grote afstand herkent. Helaas kwam de vogel niet zeer dichtbij langs.

 

05-07-2011

Een rustige avond met vrij weinig trek. In tegenstelling tot twee weken terug waren er naar verhouding relatief veel volwassen Dwergmeeuwen. Zes van de achttien vogels waren adult. De trek van Kokmeeuw leek niet erg gericht. Wel werd de eerste juveniel van het najaar waargenomen.

 

23-06-2011

Behalve een groepje van zes Wulpen en een solitatire Regenwulp weinig opvallende trek.

Nijlgans Alopochen aegyptiaca

 

19-06-2011

Een heldere dag met een harde wind (WNW 7 Bft.) en veel vogels. Vooral Visdief en Gierzwaluw waren zeer talrijk. De twee Blauwe Reigers die naar het noorden vlogen, waren de eerste juvenielen van het seizoen. Tussen de vele Visdieven vlogen ook regelmatig Dwergmeeuwen. Het betroffen allemaal 2e kalenderjaar vogels. In totaal werden er 56 geteld. Stormmeeuwen zijn in deze periode doorgaans uiterst schaars in het IJsselmeergebied. De waarneming van een 2e kj Stormmeeuw is dan ook vrij bijzonder.

Stormmeeuw Larus canus - 2e kj - dit kleed (1e zomer) wordt verrassend weinig in de boeken afgebeeld

 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - 3e kj, let op de donkere staartveren en op de donkere vlek op de bovensnavel

 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus -4e kj, let op de witte staartveren en op de ongetekende bruine buitenste handpennen

 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - adult

 

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 2e kj - (drie maal hetzelfde individu). Let op de nieuwe binnenste handpennen, welke van boven licht en van onder donker zijn, terwijl dit bij de nog ongeruide buitenste handpennen het omgekeerde is.

 

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 2e kj - terwijl de meeste staartpennen inmiddels geruid zijn, moeten de nieuwe slagpennen nog komen. Er zijn alleen al een paar nieuwe dekveertjes .

 

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 2e kj - bij deze vogel zijn de meeste staartpennen nog niet geruid.

 

04-10-2009

Een zonnig dag met vrij weinig bewolking, maar met een stevige westen wind (6 Bft.). Hoewel er geen grootschalig trekbewegingen plaatsvonden, werden er vandaag toch een aantal leuke soorten waargenomen. In de vroege ochtend passeerde er een Middelste Jager en even na het middaguur vloog een juveniele Witwangstern vlak langs de telpost. Ongeveer drie kwartier later werd een andere juveniele Witwangstern al op grote afstand ontdekt en deze kwam langzaam richting de kust gevlogen, maar boog op het laatste moment sterk af. Een groep van zes Strandleeuweriken vloog naar het zuiden en streek ten zuiden van de telpost op het fietspad neer, en verbleven daar nog enkele uren.

Witwangstern Chlidonias hybrida  - juveniel naar eerste winterkleed - er komen al grijze veren op de mantel

Geheel onverwachts was een juveniele Jan-van-Gent welke in de middag op enkele honderden meters langs de telpost naar het zuiden vloog. Op het moment dat de vogel bij de dijk kwam, vloog de vogel ineens weer terug naar het noorden, maar nu vlak langs de telpost. De vogel vloog vervolgens verder richting de Flevocentrale, maar halverwege won hij ineens wat hoogte en stak de dijk over naar het binnenland. Vlak voor de windmolens daalde de vogel, vermoedelijk doordat de vogel nu in de luwte van de wind vloog, en landde daarbij op de weg. Omdat de vogel nogal wat onnozel op het wegdek zat en de auto's wel héél dicht langsreden, werd de vogel gevangen. De vogel was goed op gewicht en leek niets te mankeren. De vogel werd boven op de dijk in het gras gezet, zodat als hij wilde alleen zijn vleugels hoefde te strekken om weg te vliegen. Na circa tien minuten de trektellers gezelschap te hebben gehouden, besloot hij het ruime sop weer te kiezen.

Jan-van-Gent Morus bassanus  - juveniel

Verder passeerden er vandaag o.a. nog twee Smellekens, een Rosse Grutto, meerdere groepen Lepelaars, twee Pontische Meeuwen, enkele Zwarte Sterns en een Noordse Stern.

 

05-09-2009

Er stond een stevige westen wind, in de ochtend kracht 5 Bft., later  op de dag toenemend tot windkracht 6 Bft. De gehele dag passeerden grote aantallen Visdieven en Zwarte Sterns. Daar tussen vlogen regelmatig Dwergmeeuwen mee.  Ten minste vijf Noordse Sterns, allen juveniel, werden in de stroom Visdieven opgemerkt. Veel Visdieven zijn al vrij ver in de rui naar het winterkleed en hebben al een geheel zwarte snavel. Opvallende soorten waren een 4e kj Pontische Meeuw, een 1e kj Baltische Mantelmeeuw, 37 Lepelaars verdeeld over zes groepjes (12, 1, 6, 10, 3 en 5). Ook waren er twee nieuwe soorten voor de telpost: Steenloper en Grote Jager. In de ochtend passeerden groepjes van drie en twee Steenlopers en rond het middag uur passeerde op ruime afstand, maar onder goede lichtomstandigheden, een juveniele Grote Jager.

Grote Jager Stercorarius skua  - juveniel

 

Zwarte Stern Chlidonias niger  - adult - de binnenste twee handpennen zijn reeds geruid, handpen 3 en 4 zijn groeiend

 

Buizerd Buteo buteo  - juveniel - rustig hangend in de wind boven de dijk en alle tijd om rond te kijken

 

Visdief Sterna hirundo  - adult - met Blankvoorn voor de twee meetrekkende jongen

 

10-08-2008

Nadat vanmorgen de regen het trektellen bij de Ketelbrug bemoeilijkte werd besloten om maar weer eens bij de Flevocentrale te kijken of er nog Zwarte Sterns aanwezig waren. Opnieuw bleek dit het geval te zijn. Hoewel er niet zo veel waren als vorig weekend, verbleven er toch nog zo'n 2.000 vogels. Net als vorige week was er ook weer een flinke trekstroom naar het zuidwesten (1.237 ex). Dit maal werd er in de stroom Zwarte Sterns een adult winterkleed Witwangstern ontdekt. Ook vlogen er regelmatig verschillende soorten zwaluwen laag over het IJsselmeer. Opvallende soorten waren verder een Noordse Stern en twee Drieteenstrandlopers.

 

03-08-2008

Bij het trektellen op de Ketelbrug viel vanmorgen op dat veel Zwarte Sterns richting de Flevocentrale vlogen, reden om daar maar eens te gaan kijken. In de regio tussen de Flevocentrale, Houtribsluizen en Houtribdijk foerageerden grote groepen Zwarte Sterns met name boven de verschillende diepe putten en vaargeul. In totaal foerageerden er zo'n 5.000 exemplaren, en mogelijk zelfs meer. Hoewel er ruim 2.100 langs de telpost trokken, ging het niet om echte trek. De vogels trokken in een lusvormige beweging weer terug naar het noorden. Dit werd later nog eens bevestigd toen het gebied ten zuiden van de Houtribsluizen ter controle werd bezocht. In de groep langstrekkende Zwarte Sterns werd ook nog een adult Witvleugelstern ontdekt.

 

02-03-2008

Vandaag stond er een stevige westen wind (6 à 7 Bft) en viel er behalve trek van verschillende soorten meeuwen weinig te beleven. Kokmeeuwen trokken in compacte groepen van enkele tot vele tientallen exemplaren. De meeste grotere meeuwensoorten kwamen redelijk dichtbij langs, waardoor het lukte om drie Pontische Meeuwen, twee 4e kj en één adult, er tussen uit te halen. Opvallend waren verder twee groepjes Grutto's (3 en 9 ex.) en één Lepelaar.

Pontische Meeuw Larus cachinnans cachinnans  - 4e kj, typisch zijn de donkere iris en de donkere band op de bovensnavel

 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus  - 3e kj, kenmerkend voor dit kleed zijn de eerste zwarte mantelveren, de lichtroze snavelbasis en lichte snavelpunt

 

01-03-2008

De harde noordwesten wind (8 à 9 Bft) die afgelopen nacht over het land woei draaide in het begin van de middag langzaam naar west tot westnoordwest en nam enigszins in kracht af. Op de weg onder langs de dijk bevonden zich twee volwassen Aalscholvers welke vermoedelijk vanwege de harde wind daar waren neergestreken cq. niet geheel vrijwillig daar waren beland. Eén van de vogels vertoonde duidelijk letsel, de andere vogel leek in orde. Omdat ze precies in de luwte van de dijk zaten hadden beide vogels zeer veel moeite om daar weg te komen. Bij het opstijgen kregen ze de wind vol van opzij, waardoor zij telkens tegen het wegdek werden gewerkt. Na vele pogingen lukte het ze eindelijk om vliegend weg te komen.

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult man, loopt verdwaasd rond op de weg
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult man, regelmatig wegduikend in de berm voor langsrijdende auto's
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult man, één van de vele pogingen om hier weg te komen
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis  - adult man in volledig broedkleed, let op oranjerode washuid

Vrij onverwacht waren een drietal volwassen Lepelaars die ondanks de harde wind naar het noorden vlogen. Meest opvallend waren verder een 2e kj Dwergmeeuw en een 3e kj Pontische Meeuw.

Op het hek langs de Flevocentrale zat een volwassen Havik boven op het prikkeldraad welke zich zonder al te veel moeite staande wist te houden in de zeer harde wind.

Havik Accipiter gentilis - adult vrouw, uitrustend op prikkeldraad bij WNW 8Bft

 

27-01-2008

Ondanks de stevige wind vanuit het westen was er vandaag niet veel trek. Er vlogen wel regelmatig groepen ganzen over, maar betrof waarschijnlijk vooral lokale bewegingen. Om kwart voor elf werd een naar zuid vliegende groep van achttien Kleine Zwanen op zeer grote afstand ontdekt. Omdat de zwanen zich aanvankelijk lastig lieten tellen werden er enkele foto's gemaakt, zodat het aantal later op het display van de camera kon worden gecontroleerd. Toen 's avonds de foto's nogmaals werden bekeken bleek dat in de groep Kleine Zwanen zich een exemplaar bevond met een vergroeide nek. De vogel deed sterk denken aan de inmiddels beroemde Kleine Zwaan "Crinkly".

Crinkly arriveerde in 2004 als een jonge Kleine Zwaan met een opvallende vergroeiing van de nek in Slimbridge. Zijn nek was zodanig misvormd dat er serieuze twijfels waren of de jonge zwaan wel zou kunnen overleven. Inmiddels is duidelijk dat de kronkel in de nek geen zichtbaar effect heeft op zijn dagelijks leven en wordt hij nu jaarlijks in Engeland waargenomen. Op 13 november 2005 werd Crinkly langs vliegend bij de Zwolsehoek waargenomen.

Dankzij correspondentie van Martin Jansen met Julia Newth (WWT Slimbridge) is duidelijk geworden dat de vogel van vandaag zeer zeker een andere vogel betreft. Crinkly bleek namelijk in Engeland te verblijven. Blijkbaar vliegen er momenteel nog meer Kleine Zwanen met een vergroeide nek rond.

Kleine Zwanen Cygnus bewickii  - "Crinkly look-alike" vierde vogel van rechts

 

11-11-2007

De aanhoudende harde noordwesten wind van de afgelopen dagen heeft heel wat Kleine Alken naar het IJsselmeer gebracht. Twee exemplaren verbleven in het luwe water rondom de Flevocentrale. Tussen het vele duiken door lieten de vogels de vleugels afhangen, hetgeen een kenmerkend gedrag is voor de soort. De vogels waren alles behalve schuw en op korte afstand was de zachte contactroep van de vogels regelmatig te horen.
Opmerkelijk was verder dat zowel gisteren als vandaag nog zeer late juveniele Noordse Sterns langs de telpost vlogen. Ook een groepje van drie Rotganzen zijn zeker het vermelden waard, daar deze soort slechts zelden in het binnenland wordt waargenomen. Een duiker vloog helaas te ver om verder op soort gedetermineerd te kunnen worden.

Kleine Alk Alle alle

 

10-11-2007

Hoewel het tellen van langs vliegende vogels tijdens harde wind op het IJsselmeer natuurlijk geen echt "zeetrektellen" is, kunnen er af en toe (vooral tijdens en na stormen) toch ook echte zeevogelsoorten worden waargenomen. Vandaag was zo'n dag. Meerdere Middelste Jagers, Drieteenmeeuwen, Kleine Alken en Vaal Stormvogeltjes passeerden de telpost. Even na elf uur werd plotseling een stormvogeltje spec. ontdekt dat al vrij dichtbij en recht op de telpost afvloog. Zonder aarzelen werd er door verschillende waarnemers naar de camera gegrepen en getracht om de vogel op de plaat vast te leggen. Het sombere weer en de harde wind maakte dat echter niet eenvoudig. Omdat de vogel nog dichterbij leek te komen werd de telpost snel verlaten en liep een van de waarnemers al rennend een forse afstand over de gladde blokken langs het water met de vogel mee om uiteindelijk een paar betere platen de kunnen maken. Nadat de vogel weer haaks van de dijk het IJsselmeer was opgevlogen werden de gemaakte foto's op de display van de camera bekeken, waarna duidelijk werd dat het om een echt Stormvogeltje ging. Behalve dat het om een nieuwe soort voor de telpost ging bleek later ook nog eens dat (voor zover bekend) de soort in Nederland voor het eerst redelijk goed was gefotografeerd.

witte zomen op buitenvlag van armpendekveren kenmerkend voor juveniel
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus  - juveniel - witte baan op ondervleugel en donkere poten zijn kenmerkend voor de soort

Later toegesnelde waarnemers lukte het helaas niet meer om de soort ook nog te zien te krijgen. Wel hadden ze echter het geluk om ter hoogte van de Flevocentrale onder hun auto een Kleine Alk te zien zitten. Nadat de auto voorzichtig achteruit gereden werd zocht de vogel beschutting bij één van de liggende vogelaars op het wegdek.

Kleine Alk Alle alle - liggend Derek Laout, staand Erwin Booij

Even na de waarneming van het Stormvogeltje vertelde een passerende vogelaar dat er een Noordse Stormvogel in de sloot langs de dijk zat. In de smalle sloot zwom de vogel door het dichte kroos en liet zich gemakkelijk vangen. Omdat de binnenzijde van de dijk in de luwte lag, werd de vogel met de kop in de wind boven op de dijk in het gras naast de telpost gezet. Na een ongeveer één minuut strekte de vogel zijn vleugels, hetgeen voldoende was om weer in het luchtruim te geraken. Hierna verdween hij in het ruime sop van het IJsselmeer in zuidelijke richting.

Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis  - adult

Er vlogen vandaag zowel adulte als juveniele Drieteenmeeuwen over het IJsselmeer. Één juveniel ging zelfs in het gras aan de binnenzijde van de dijk zitten. Later bleek dat de vogel niet geheel in orde was, de vogel had ook veel moeite met vliegen. Een andere jonge Drieteenmeeuw werd aan het eind van de middag door een langdurig rond de telpost verblijvende juveniele Middelste Jager om het leven gebracht. Na een vrij korte achtervolging boven het water wist de Middelste Jager de vogel in het water te werken. Na enkele minuten worstelen slaagde hij erin om met zijn bek de kop van de Drieteenmeeuw lang genoeg onder water te drukken om deze te doen verdrinken.

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  - adult - handpen 9 en 10 ruiend

 

Middelste Jager Stercorarius pomarinus  - juveniel