31-12-2014

Vandaag was de laatste kans van het jaar om de toch al mooie vanglijst van dit jaar nog meer glans te geven. Aanvankelijk leek dat niet erg te lukken, want de wind stond weer volop in het moeras te blazen. Het geluk werd daarom in de luwte van en in het bos gezocht. Na een enkele Tjiftjaf, Pimpelmees en Roodborst was het raak. In een grof net werd een jonge man Sijs aangetroffen. De lijst van dit jaar komt daarmee op 67 gevangen soorten. Ten opzichte van 2013 zijn dat tien soorten meer.

Sijs - Spinus spinus - 1kj man

 

13-12-2014

Door de regenval van afgelopen week stond er helaas flink wat water op de gemaaide rietstrook en in het moeras. De meeste netten werden daarom elders geplaatst. Ondanks de inzet van een groot aantal vangmiddelen, bleef de vangst vandaag beperkt.

 

07-12-2014

Vanwege de zeer stevige ZZW wind werden vandaag slechts een paar netten geopend. Op de gemaaide rietstrook liepen diverse Waterpiepers, maar helaas lukte het vandaag niet om ze te vangen. De enige vangsten kwamen vandaag uit het moeras, een tweetal Watersnippen en een Merel.

 

06-12-2014

De afgelopen twee weken mocht er vanwege de uitbraak van vogelgriep niet worden geringd. Even leek het er op dat dit verbod nog geruime tijd zou duren, maar gelukkig werd deze week het vangstverbod in een groot deel van Nederland opgeheven. We hadden vandaag dan ook veel zin om weer te kunnen ringen. Zeker ook doordat afgelopen week een lange en brede strook riet in het westelijk moerasdeel was gemaaid, waardoor er nu een geschikt foerageergebied voor piepers en snippen is ontstaan. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste Watersnip, Graspieper en Waterpieper in de netten vlogen. In totaal werden vandaag zes Watersnippen, vijf Graspiepers en negen Waterpiepers gevangen. Vooral het grote aantal Waterpiepers is zeer bijzonder, zeker als men bedenkt dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld niet meer dan twintig worden gevangen!

Waterpieper - Anthus spinoletta - na 1kj

 

15-11-2014

Ondanks de motregen werd besloten om een paar uur voor zonsopkomst toch maar een paar netten in het moeras op te zetten. Met het opzettten van de andere netten werd gewacht of de dreigende regenbuien ook daadwerkelijk zouden vallen. Pas bij het licht worden werd de kans ingeschat dat dit wel mee zou kunnen vallen. De andere netten stonden daarom niet heel vroeg open.

De eerste controle rondjes in het moeras leverden slechts een aanblik van lege netten op. Vlak voor het licht worden werden twee Bokjes gevangen. Een derde Bokje vloog van onder een van de netten op en belandde in een daarachter opgesteld net. Drie Bokjes is een prachtige vangst en dat is zeker te wijten aan het nu veel lagere waterpeil in het moeras.

In de pas gedunde singel werd een volwassen Vlaamse Gaai gevangen. De vogel ontsnapte bijna uit het net maar gelukkig was één van de helpers er op tijd bij omdat te voorkomen. Vlaamse Gaaien worden hier niet vaak gevangen en de laaste keer was alweer in 2008.

Vlaamse Gaai - Garrulus glandarius - na 1kj

 

08-11-2014

Al vroeg in de ochtend werden enkele netten in het moeras opgesteld. Helaas was het bijna volle maan en stond er een stevige wind, geen ideale combinatie dus. De vangst in het moeas was dan ook mager. Behalve een jong mannetje Watersnip werd daar wel de tweede Waterpieper van het najaar gevangen. Ondanks dat meerdere Waterpiepers zich in het moeras ophielden, lukte het daar niet om nog enkele Waterpiepers te vangen. De zon scheen vol op de netten en de harde wind hielp ook niet echt mee. Toen boven een ander rietperceel een groepje Waterpiepers rondvloog, werd daar meteen het geluid op aangepast en niet veel later zat de derde Waterpieper van het seizoen in een van de netten aldaar.

Waterpieper - Anthus spinoletta - 1kj

 

Waterpieper - Anthus spinoletta - 1kj

 

02-11-2014

Gisteren was het heerlijk rustig weer met veel trek, echter vanwege een nationale natuurwerkdag, welke ook in de Kamperhoek plaatsvond, kon er niet geringd worden. Helaas ging het afgelopen nacht waaien en in de loop van de ochtend nam de wind toe tot een stevige windkracht 5. De netten gingen bol staan en alleen bladeren bleven er in hangen. In het moeras lukte het om Waterhoenen te vangen (twee stuks) en opnieuw werd er een Bokje gevangen.

Wat betreft zangvogels was het vandaag mager, hoewel de vangst van een Siberische Tjiftjaf dan weer veel goed maakte.

Bokje - Lymnocryptes minimus

 

Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus tristis - 1kj

 

25-10-2014

Onlangs is het waterpeil in het westelijk moerasdeel fors verlaagd, waardoor het nu aantrekkelijk is geworden voor steltlopers, rallen en zangvogels om daar te foerageren. Voor grotere eenden en ganzen is het waterpeil nu wellicht te laag, maar kleinere soorten zoals Wintertaling kan daar nog goed terecht. In de ochtendschemer werden twee jonge Wintertalingen gevangen. Daarna bleef het in het moeras opvallend stil. De opkomende grondmist halverwege de ochtend zorgde voor een mooie opleving. In één van de netten hing een Bokje en in een ander net een Waterpieper. Een tweede Waterpieper welke later rond de netten vloog liet zich helaas niet vangen, een Graspieper daarentegen weer wel.

Bokje - Lymnocryptes minimus

 

Waterpieper - Anthus spinoletta - 1kj

 

19-10-2014

Na het grote aantal Ringmussen van gisteren, was er hoop om vandaag wederom een aantal te kunnen ringen. Helaas dat mocht niet zo zijn. Wel kwam er een groep laag over, maar dat gebeurde net op het moment dat andere vogels uit het net werden gehaald. De groep trok na enige aarzeling dan ook gauw verder.

Jammer genoeg kwamen we er vandaag iets te laat achter dat het waterpeil in het meest westelijke rietmoeras fors omlaag was gebracht. Zodra het licht is vangt het in het moeras een stuk minder. Desalniettemin werd besloten om daar toch nog even twee netten op te zetten. En hoewel de vangst wat betreft aantal daar zeer minimaal was, werd er toch een leuke vangst gedaan: een terugvangst van een Watersnip. Deze vogel was door ons geringd op 14 december 2013 als vrouw na 1kj.

Een onverwachte vangst was die van een Waterral in de onderste baan van een van de mistnetten buiten het moeras. Het ging om een adulte vogel. Verder leverde de singel weer een Grote Bonte Specht op.

Waterral - Rallus aquaticus - vrouw na 1kj

 

18-10-2014

Vorige week zaterdag werd een record aantal Ringmussen gevangen, maar maandag leek te gehele trekgolf al weer voorbij te zijn en werd er niet één gevangen. Het was een aangename verrassing om vandaag weer een deel van de overtrekkende Ringmussen te kunnen vangen. Hoewel niet zoveel als vorige week, mag een aantal van 49 stuks zeker in de boeken worden bijgeschreven.

 

13-10-2014

Het westelijk deel van de singel langs de dijk lijkt een ideale plek om trekkende Grote Bonte Spechten naar beneden te lokken, vandaag de derde vangdag op rij aldaar.

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - man 1kj

 

11-10-2014

Wat betreft aantal vogels was het vandaag een echte topdag! Anticiperend op de toptrekperiode van de Ringmus had groot succes. Rond deze datum komt de soort jaarlijks in een periode van slechts enkele dagen in groot aantal door. De soort staat er om bekend om uit de netten en handen van de ringers te glippen, zo verging het ons ook vandaag. Een vijftal smeerden zich voordat een ring kon worden omgelegd. Maar niet minder dan 74 Ringmussen vertrokken vandaag met een glimmende nieuwe ring. Opvallend was dat alle Ringmussen geen tot bijna geen vet hadden. Toch voelde zij zeker niet mager aan. Wat de herkomst is van deze jaarlijks terugkerende Ringmussengolf is onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat deze golf uit Denemarken of Noorwegen komt, maar daar is vooralsnog geen bewijs voor. Wellicht worden één of meerderen van de vandaag geringde Ringmussen nog eens uit hun broedgebied teruggemeld. Een late Kleine Karekiet die gevangen verkeerde in topconditie (vet 5).

 

10-10-2014

Een lange vangdag, met een duidelijke vangpiek in de vroege ochtend en in de namiddag. Overdag werd er weinig gevangen, maar waren er toch ook een paar leuke verrassingen, zoals een jonge IJsvogel en een jong mannetje Sperwer. De leukste vangst werd in de vroege ochtend gedaan: een Cetti´s Zanger. Slechts één keer eerder werd deze soort hier gevangen, namelijk in 1989. Later op de ochtend werd tijdens een controleronde een Bladkoning aangetroffen. Helaas wist deze vlak voor de ringer ter plaatse was te ontsnappen. De vogel liet zich daarna helaas niet meer zien of horen.

Cetti's Zanger - Cettia cetti - volgroeid

 

04-10-2014

Drie soorten sprongen er vandaag met kop en schouder boven uit. De Ringmus was daar één van. Een goede vangdag van Ringmus is deze maand zeker wel te verwachten, maar de piek ligt doorgaans wat later in de maand. Een aantal van elf is in dat opzicht zeer opmerkelijk. Een andere soort die vandaag veelvuldig werd gevangen was de Tjiftjaf. Naast negentien vogels die geringd konden worden, werden er ook nog eens drie terugvangsten gedaan. Maar de absolute topper was de Zanglijster, met 22 exemplaren. Nooit eerder werden er hier zoveel op één dag gevangen. Onder de Zanglijsters zaten zowel enkele Westeuropese exemplaren (T.p. clarkei), met warmbruine stuit, bovenstaartdekveren en staart als enkele duidelijk noordelijke/oostelijke exemplaren (nominaat) welke op genoemde delen veel grijzer waren en waarbij de warme tint ontbrak. Vogels die intermediair van kleur waren zijn niet nader gedetermineerd.

Zanglijster - links Turdus p. philomelus - rechts T. p. clarkei - 1kj

 

27-09-2014

Twee soorten vielen vandaag op: Heggenmus en Rietgors. Beide soorten werden in veel groter aantal gevangen dan gebruikelijk. In de schemer werd de zang van Heggenmus opgezet en met succes. Nadat de roep van Rietgors regelmatig werd gehoord, werd besloten om ook hun zang af te spelen.

 

20-09-2014

Wegens omstandigheden vandaag minder netten opgesteld, waardoor de vangsten niet erg groot waren. Door het vrijwel ontbreken van wind was er weinig beweging onder de vogels, zowel trek als lokaal. Overal vanuit het gebied waren Heggenmussen te horen en ook Rietgors werd veelvuldig gehoord. Het afspelen van geluid had een positieve uitwerking op de vangst. In totaal werden vandaag 14 Heggenmussen en 12 Rietgorzen geringd. De twee netten in het moeras leverde helaas niets op.

 

13-09-2014

Het was vandaag een zeer goede vangdag, zowel wat betreft exemplaren als soorten. Het afspelen van nachtgeluid heeft daar zeer waarschijnlijk ook aan bijgedragen. Een boven het gebied rondvliegende Boompieper werd met succes naar beneden gelokt. Tijdens het maken van wat foto's van de Boompieper ontdekte één van de aanwezigen een jonge Kleine Watersalamander. Dus die ook gelijk maar op de foto gezet. Een leuke verrassing was de vangst van een Sprinkhaanrietzanger, een juveniel.

IJsvogel - Alcedo atthis - 1kj

 

Boompieper - Anthus trivialis - vrouw 1kj

 

Kleine Watersalamander - Lissotriton vulgaris

 

04-09-2014

Vanavond vanaf schemer tot ver in het donker met een paar grove netten in het moeras geprobeerd moerasvogels te vangen en niet bepaald zonder succes. Aanvankelijk duurde het even voordat we wat vingen. Wilde Eenden kwamen regelmatig naar beneden, maar vlogen vrolijk langs de netten. De eerste eend die we vingen was een jonge vrouw Zomertaling, geen gekke start. Niet veel later vingen we een Dodaars, een soort waarop we op hoopten, maar die je niet zomaar vangt. Daarna bleef het een tijdje rustig en in de tussentijd vroegen wij ons af waarom wij tot op heden geen Slobeenden in dit gebied vangen.

Bij de eerstvolgende ronde vlogen een paar eenden langs ons richting de netten. En zowaar doken zojuist twee Slobeenden in twee verschillende netten. Het mooie was ook dat het een volwassen en een jonge man betrof, zodat we ze goed naast elkaar konden vergelijken. Een poosjes later vingen we ook nog een Watersnip. Het begon inmiddels een aardig rijtje moerasvogels te worden. Maar het werd nog gekker. Want bij een andere ronde troffen we onder in een net een tweede Dodaars aan en boven in hetzelfde net hing een Kerkuil. De laatste hadden we een andere avond al eens in het donker boven de netten zien jagen, misschien wel dezelfde vogel. Bij het opruimen van de netten hing er iets klein en lichtgekleurd in het net, een blaadje of zo. Dichterbij gekomen bleek het echter om een vleermuis te gaan. Aan de hand van de foto´s die werden gemaakt, kon later met zekerheid worden vastgesteld dat het om een Ruige Dwergvleermuis ging.

Zomertaling - Anas querquedula - vrouw 1kj

 

Dodaars - Tachybaptus ruficollis - 1kj

 

Kerkuil - Tyto alba - vrouw 1kj

 

Slobeend - Anas clypeata - man na 1kj

 

Slobeend - Anas clypeata - man 1kj

 

Ruige Dwergvleermuis - Pipistrellus nathusii

 

30-08-2014

`s Ochtends vroeg werd in het moeras een Waterhoen gevangen, de tweede van het jaar. Nadat al een paar weken overal in het land IJsvogels worden gevangen, vingen wij vandaag eindelijk ook onze eerste IJsvogels. Een Boompieper die een poosje over het gebied rondvloog, werd middels het afspelen van zang met succes naar beneden getrokken. En daarmee komt de teller voor het aantal gevangen soorten dit jaar op 54. Met nog vier maanden te gaan, moet het aantal van vorig jaar (57) toch minstens gehaald kunnen worden.

Waterhoen - Gallinula chloropus - vrouw 1kj

 

IJsvogel - Alcedo atthis - 1kj

 

Boompieper - Anthus trivialis - 1kj

 

09-08-2014

Ondanks alle inspanningen was het een karige vangdag. Er werden slechts twaalf vogels gevangen, verdeeld over zeven soorten. Vandaag werden we dan wellicht niet beloond met een groot aantal vogels, maar wel met een nieuwe jaarsoort: een 1kj Sperwergrasmus. Voor de ringbaan zelfs een geheel nieuwe soort. Los van het feit dat deze soort hier nooit eerder is gevangen, is ook de vangdatum bijzonder. Gewoonlijk verschijnen Sperwergrasmussen pas later in augustus in ons land.

Sperwergrasmus - Sylvia nisoria - 1kj

 

05-08-2014

Bij het opzetten van de netten werd de aandacht getrokken door een roepende Purperreiger die overvloog, het betrof een juveniele vogel. Groot was de verrassing bij de eerste ronde toen een, zeer vermoedelijk dezelfde, Purperreiger vlak langs de netten het moeras uitvloog. Niet veel later belandde de eerste Wilde Eend in het net. In de daaropvolgende ronde werden nog twee Wilde Eenden gevangen. Een Watersnip welke schrijlings langs de ringer over het riet vloog landde vlak naast de netten. Bij de eerstvolgende controle vloog deze op en vloog regelrecht het net in. Niet veel later werd nog een tweede Watersnip gevangen. Beide vogels waren juvenielen.

Tijdens een van de latere controles hingen twee Wilde Eenden in het net. Op het moment dat de tweede eend uit het net werd gehaald, vloog een paar meter naast de ringer onverwachts iets in hetzelfde net; een juveniele Dodaars! Dodaarzen worden in Nederland echter maar zelden gevangen. Het was dan ook een nieuwe soort voor de ringbaan. In totaal werden er deze avond acht Wilde Eenden en ook nog één Wintertaling gevangen.

Dodaars - Tachybaptus ruficollis - 1kj

 

02-08-2014

Onverwachts was de vangst van een Spotvogel. Afspelen van het soortgeluid leverde even later zelfs nog een tweede exemplaar op. De grootste verrassing kwam vandaag echter uit het moeras. In één van de netten hing een kleine eend. Naderbij gekomen viel de witte wenkbrauwstreep op en ook waren er geen groene veren in de vleugel zichtbaar. Geen Wintertaling dus, maar een heuse Zomertaling. Het betrof een jong vrouwtje. De vogel verkeerde in prima staat, maar opvallend was wel dat de nagels van de middelste teen in beide poten en de nagel van de binnenste teen in de rechterpoot ontbraken. De Zomertaling is een geheel nieuwe soort voor de ringbaan.

Zomertaling - Anas querquedula - vrouw 1kj

 

Spotvogel - Hippolais icterina - 1kj

 

26-07-2014

Ook deze week werden weer eenden in het moeras gevangen. Ditmaal twee Krakeenden en een vrouwtje Wilde Eend met kleurafwijking.

Wilde Eend - Anas platyrhynchos - vrouw na 1kj

 

19-07-2014

In het moeras werd vandaag leuk gevangen, zeven eenden verdeeld over drie soorten. De Wintertaling was pas de eerste van het jaar en de Wilde Eend was een nieuwe baansoort. De overige vijf eenden waren allen Krakeend. Hoewel de Krakeend zeker geen zeldzame eend is in Nederland, wordt deze soort opvallend weinig geringd. Jaarlijks slechts ca. 25-35 exemplaren. Vandaag was danook een echte topdag. Rond kwart over negen werd de aandacht getrokken door twee kleine overvliegende zangvogels. Ze maakten geen geluid en verdwenen weldra achter de boomtoppen. Omdat het vermoeden was dat dit wel eens Buidelmezen konden zijn werd het geluid daarvan bij het dichtsbijzijnde net afgespeeld. En met succes. Het duurde niet lang voor de eerste in het net vloog. De tweede was wat voorzichtiger, maar belandde uiteindelijk eveneens in het net. Beide vogels waren juveniel.

Buidelmees - Remiz pendulinus - 1kj

 

16-07-2014

Vanavond tijdens het ringen van Oeverzwaluwen, hebben we twee grove netten in het moeras opgesteld in de hoop wat steltlopers te vangen. We hadden veel geluk, want al spoedig kwam een overvliegende naar beneden. Met deze vangst kon weer een nieuwe soort aan de ringlijst worden toegevoegd. Verder werden er geen steltlopers meer gevangen.

Bij de Oeverzwaluwkolonie hebben we vanavond 78 Oeverzwaluwen kunnen ringen en daarnaast nog 15 exemplaren teruggevangen. Daarmee komt het totaal voor dit jaar op 397 nieuw geringd en 105 terugvangsten.

Witgat - Tringa ochropus - 1kj

 

12-07-2014

De mistnetten in het moeras waren nog maar nauwelijks opgezet of een jonge Blauwe Reiger vloog er in. Het betreft de eerste Blauwe Reiger die hier ooit gevangen is. De fijnmazige mistnetten zijn uiteraard niet geschikt om deze soort te vangen, maar de grofmazige netten die in het moeras gebruikt worden blijken grof en sterk genoeg te zijn om ook reigers te vangen.

Blauwe Reiger - Ardea cinerea - 1kj

 

05-07-2014

Geen bijzondere vangdag, maar een volwassen man Spreeuw vangen wij hier zeker niet iedere dag. Verder werd vandaag de derde Snor van het jaar geringd en in het hoge net werden twee Grote Bonte Spechten gevangen.

Spreeuw - Sturnus vulgaris - man na 1kj

 

14-06-2014

Vandaag was een vrij rustige vangdag, met weinig opvallende soorten of aantallen. Meest opvallend was misschien wel de vangst van een Grote Bonte Specht, de derde van het jaar.

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - 1kj

 

07-06-2014

Vandaag werden onder andere de eerste juveniele Rood- en Blauwborsten van het jaar gevangen.

Roodborst - Erithacus rubecula - 1kj

 

Blauwborst - Luscinia svecica - 1kj

 

03-06-2014

Vanavond hebben we voor de tweede keer dit jaar een ringactie bij de Oeverzwaluwkolonie gehouden. In totaal zijn er 165 Oeverzwaluwen gevangen. Onder de 149 nieuw geringde vogels waren dit keer ook juvenielen (24 ex.). Het aandeel terugvangsten was dit keer echter beduidend lager dan een maand geleden (nu 10%). Van de 16 terugvangsten (allen > 1kj), waren twaalf nieuwe terugvangsten, drie vogels welke afgelopen mei door ons zijn geringd en één buitenlandse ring (Parijs).

 

31-05-2014

In tegenstelling tot vorige week, bleven vandaag de echte verrassingen uit en werden er alleen de meer reguliere soorten gevangen. Hoewel de vangst van de tweede Nachtegaal van het jaar zeker ook erg leuk is. Het betrof een vrouwtje met een actieve broedplek.

 

24-05-2014

Het was een dag van verrassingen, en waar de excursiegroep die langskwam kon van meegenieten. Een van de verrassingen was een volwassen mannetje Grauwe Vliegenvanger, een soort die hier slechts sporadisch wordt gevangen. De laatste keer dateert van 2008. Het hoge net leverde behalve een vrouwtje Grote Bonte Specht ook weer een Koekoek op, naast de terugvangst de tweede nieuwe Koekoek van dit jaar. In één van de netten in het rietland werd een vrouwtje Roodmus aangetroffen. Slechts tweemaal eerder werd de Roodmus hier gevangen. In 2000 een mannetje en in 2003 een vrouwtje. Maar aan de verrassingen leek nog geen eind te zijn komen, want niet veel later werd in het hoge net een vrouwtje Wielewaal gevangen, en deze soort is zelfs helemaal nieuw voor de ringbaan. Met de vangsten van vandaag komt het totaal aantal soorten die dit jaar hier zijn gevangen daarmee op veertig.

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - vrouw na 1kj

 

Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata - man na 1kj

 

Koekoek - Cuculus canorus - man na 2kj

 

Roodmus - Carpodacus erythrinus - vrouw na 1kj

 

Staartmees - Aegithalos caudatus - man 1kj

 

Wielewaal - Oriolus oriolus - vrouw na 2kj

 

17-05-2014

Het hoge net leverde vandaag weer twee leuke vangsten op: een adult man Koekoek en een 2kj man Appelvink. Een tweede Koekoek die bij het net vloog liet zich helaas niet vangen. De Grote Bonte Specht die vandaag werd gevangen, betrof een terugvangst van een 2kj man van twee maand geleden.

Koekoek - Cuculus canorus - man na 2kj

 

Appelvink - Coccothraustes coccothraustes - man 2kj

De metaalglans op de buitenvlag van de binnenste twee handpennen in zwak tot matig.
De metaalglans op de buitenvlag van de buitenste handpendekveren blijft beperkt tot de buitenrand en reikt de schacht in de top van de veer niet (vergelijk foto´s 12-04-2014).

 

10-05-2014

Meest opvallend was vandaag de vangst van zes Tuinfluiters, waaronder één eigen terugvangst van vorig jaar en een na 2kj vrouw Gekraagde Roodstaart.

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - vrouw na 2kj

 

05-05-2014

Vanavond hebben we voor de eerste keer dit seizoen een ringactie bij de Oeverzwaluwkolonie gehouden. In totaal hebben we 80 Oeverzwaluwen geringd. Verrassend was het hoge percentage terugvangsten (>20%). Alle terugvangsten (22 exemplaren) droegen een Nederlandse ring. De meesten betroffen vogels welke hier in voorgaande jaren zijn geringd. Zeven exemplaren kwam van twee kolonies in Lelystad en de overige twee Oeverzwaluwen kwamen uit kolonies van buiten Flevoland: Blaricum (NH) en Burgum (Fr).

Oeverzwaluw - Riparia riparia - deel van de kolonie op 04 mei 2014

 

03-05-2014

Tot op heden blijven de dagelijkse aantallen die gevangen worden beperkt. Wel komt er gelukkig steeds meer wat variatie aan soorten. Vandaag konden weer twee nieuwe soorten aan de jaarlijst worden toegevoegd: Sprinkhaanrietzanger en Braamsluiper. De Sprinkhaanrietzanger is hier een zeer schaarse soort welke in de meeste jaren niet op de jaarlijst prijkt. Braamsluipers worden daarentegen vrijwel ieder jaar wel gevangen, maar meestal niet meer dan een enkeling of hand vol.

Braamsluiper - Sylvia curruca - na 1kj

 

Sprinkhaanrietzanger - Locustella naevia - man na 1kj

 

26-04-2014

De laatste weken is zowel het aantal vogels als soorten dat we vangen vrijwel gelijk. Vandaag vingen we met het hoge net geen Appelvink, maar wel een Koekoek. Groot was de verrassing dat de vogel reeds geringd bleek te zijn. En wat we op het moment dat we de vogel uit het net haalden al vermoedde, bleek later de kloppen. Het ging om hetzelfde mannetje Koekoek dat wij vorig jaar juli vingen (zie ook de foto´s van 20130706). Verder werd er de eerste Grasmus van het jaar gevangen en kon de eerste Nachtegaal van dit jaar geringd worden.

Koekoek - Cuculus canorus - man na 2kj

 

19-04-2014

Vandaag werd de eerste Rietzanger en eerste Snor van het jaar gevangen. Onder de vier geringde Tjiftjaffen die waren gevangen, bevond zich één buitenlandse ring. Het betrof een vrouwtje Tjiftjaf met een Duitse ring. Wederom lukte het vandaag om een volwassen Appelvink te vangen, een na 2kj man.

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita - vrouw na 1kj

 

12-04-2014

Met dertien gevangen soorten was het vandaag een redelijk gevarieerde dag. Ofschoon het merendeel terugvangsten betrof, zaten er wel een paar aardige terugvangsten tussen. Een daarvan was een volwassen man Blauwborst welk vorig jaar door ons geringd was als 2kj vogel. Een andere was een volwassen man Zwartkop welk door ons in juni 2008 als na 1kj vogel is geringd. Deze vogel is nu dus minimaal zeven jaar oud.

Met het hoge net lukte het vandaag om weer eens een Appelvink te vangen. Het betrof een na 2kj man.

Appelvink - Coccothraustes coccothraustes - man na 2kj

 

05-04-2014

In de zeer vroege ochtend zaten verschillende Blauwborsten, een Snor en een Nachtegaal te zingen. De aankomst van de Nachtegaal is opmerkelijk, want gewoonlijk komen ze pas een week later aan. De Nachtegaal is hier niet talrijk in het gebied, dus we waren niet heel erg verrast toen er een geringd exemplaar in de netten hing. Thuis bij het invoeren bleek dat de vogel door ons geringd was in 2009 als na 1kj. Deze vogel (een man) is nu dus minimaal 6 jaar oud.

Blauwborst - Luscinia svecica - links en midden vrouw na 2kj, rechts samen met man na 2kj

 

Winterkoning - Troglodytes troglodytes - na 1kj

 

29-03-2014

In het donker zat een Blauwborst volop te zingen. Niet ver van z´n zangpost werd hij later op de ochtend gevangen. De vogel bleek vorig jaar door ons al te zijn geringd als 2kj man. Andere leuke vangsten waren die van een Kleine Barmsijs en een Witte Kwikstaart. Interessant was de terugvangst van een Baardmannetje met kleurafwijking. De helder gele bovensnavel is iets donkerder geworden en enkele van de afwijkende witte veertjes op de oogring zijn vervangen door normaal gekleurde. Wellicht vangen we dezelfde vogel in de toekomst nog eens terug en kunnen we zien of dit proces zich verder voort heeft gezet.

Baardmannetje - Panurus biarmicus - vrouw volgroeid - boven 02 november 2013 & onder 29 maart 2014

Ook de Koolmees met kleurafwijking welke op 22 februari 2014 was gevangen, werd vandaag (na 01 en 08 maart) voor de derde keer teruggevangen. Op 01 maart was de vijfde armpen van de linker vleugel verzameld om te onderzoeken om wat voor type kleurafwijking het gaat. Het feit dat de inmiddels bijna volgroeide nieuwe armpen normaal gekleurd is en niet langer de bruine kleurafwijking heeft, geeft aan dat het geen genetische kleurafwijking betreft. De kleurafwijking is dus waarschijnlijk voedsel gerelateerd. Na de eerst volgende rui zal de vogel dan ook een normaal blauwgrijs verenkleed krijgen.

Koolmees - Parus major - vrouw 2kj

 

22-03-2014

Tjiftjaffen zijn de afgelopen dagen massaal binnengekomen. Overal in het gebied werden Tjiftjaffen gehoord en scharrelend door de vegetatie gezien. Met tien exemplaren was het vandaag de meest gevangen soort.

 

15-03-2014

Eén van de eerste vogels die vandaag in de netten hing, was een Bokje. Bij controle van het ringnummer bleek het om de vogel te gaan welke wij vorig jaar op 23 november op dezelfde plek hebben gevangen. Vlak voor het einde van de ochtend zag één van de ringers een Grote Bonte Specht in het net hangen, echter voordat de ringer bij het net was, wist de Grote Bonte Specht het net te ontvluchten. Teruglopend naar de keet, kwamen collegaringers van de andere kant aanlopen met een Grote Bonte Specht die ze zojuist uit een ander net hadden gehaald. Of het dezelfde vogel betrof is niet zeker, maar kan ook niet worden uitgesloten. In beide gevallen betrof het in ieder geval wel een man.

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - man 2kj

 

08-03-2014

Geheel onverwacht werden in de vroege ochtend vijf Spreeuwen in het moeras gevangen. In deze tijd van het jaar vliegen er regelmatig losse of kleine groepjes Ringmussen over. Met geluid lukte het om er drie naar beneden te krijgen.

 

01-03-2014

In totaal werden 23 vogels gevangen, verdeeld over negen soorten. Bijna de helft betrof eigen terugvangsten. Het moeras leverde vandaag weer drie Watersnippen.

Vink - Fringilla coelebs - man 2kj

 

22-02-2014

Met slechts drie gevangen soorten en vijftien vogels was het vandaag een magere vangdag. In totaal werden er negen Koolmezen gevangen. Eén van de vijf ongeringde Koolmezen betrof een 2kj vrouw met aan beide zijden eenzelfde kleurafwijking. Alle hand- en armpennen, duimvleugelveren en de meeste handpendekveren vertoonde een opvallend bruine zweem, het sterkst aan de toppen. Opvallend was dat de tertials normaal gekleurd waren. Verder hadden de zwarte veren boven op de kruin en in de nek blauwgrijze randen. Een Koolmees met vrijwel een identieke kleurafwijking werd afgelopen november in Raalte gevangen (zie http://ringersdagboek-henri.blogspot.nl/2013/11/goor-raalte-over-grijspetten-en.html).

Koolmees - Parus major - vrouw 2kj

 

11-01-2014

Vanwege de beperkte bezetting werd besloten om vandaag maar een paar mistnetten op te zetten. De totale vangst was dan ook niet groot en van de twaalf gevangen vogels waren tien terugvangsten. Verrassend was de vangst van een 2kj vrouw Zwartkop.

 

04-01-2014

Vandaag de eerste vangdag van het jaar. In het moeras stonden twee netten opgesteld en deze leverden twee leuke vangsten op. In één van de netten werd een 2kj vrouw Waterhoen gevangen en in de ander een 2kj Watersnip. Bij het opruimen van de kastjes in het ringstation werd tot ieders grote verrassing een doosje gevonden met daarin enkele overdrukjes van een verslag over de inventarisatie en het ringwerk in de Kamperhoek in 1997. We hadden wel een overzicht wat er vanaf 2005 in de Kamperhoek is gevangen, maar gegevens over de periode van daarvoor ontbraken. In het verslag wat wij vandaag vonden stond een tabel met de gevangen aantallen per soort en per jaar vanaf de oprichting van het Vogelringstation de Glinte in 1982 tot en met 1997. Daarmee hebben we nu een veel een beter beeld wat er tot op heden hier zoal gevangen is, maar missen we nog gegevens van de periode 1998 tot en met 2004. Wellicht kunnen we dat ooit nog eens uit de database van het Vogeltrekstation boven water halen.

Nu weten we dat zowel Waterhoen als Watersnip hier vroeger ook niet vaak werden gevangen.

Waterhoen - Gallinula chloropus - vrouw 2kj

 

Tabel 1. Interessante eigen terugvangsten in 2014

soort
ringnummer
leeftijd/geslacht
ringdatum
controle
opmerking
Bokje H 181150   20131123 20140315  
Nachtegaal V 426594 na 1kj / - 20090808

20100508
20110416
20130511
20140405

.
.
.
gecontroleerd als man

Blauwborst AT 44807 na 1kj / vrouw 20120517

20120527
20140405

 
Blauwborst BA 18421 2kj / man 20130622 20140412  
Blauwborst BA 18442 2kj / man 20130629

20140329
20140405

 
Zwartkop V 321662 na 1kj / man 20080614 20140412  
Koekoek 1114331 2kj / man 20130706 20140426  
Oeverzwaluw AL 95954 na 1kj / vrouw 20100731 20140505  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Interessante elders in NL geringde vogels en hier teruggevangen in 2014

soort
ringnummer
leeftijd/geslacht
ringdatum
ringplaats
controle
opmerking
Oeverzwaluw BA 06015 na 1kj / man 20120724 Ooievaarsplas, Lelystad (Fl)

20140505

Oeverzwaluw AX 75012 na 1kj / vrouw 20130702 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

gecontroleerd als man
Oeverzwaluw AX 75065 na 1kj / vrouw 20130702 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

 
Oeverzwaluw AX 75082 na 1kj / man 20130702 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

gecontroleerd als vrouw
Oeverzwaluw AX 75088 na 1kj / vrouw 20130702 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

 
Oeverzwaluw AX 75190 na 1kj / - 20130702 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

 
Oeverzwaluw AX 75300 na 1kj / man 20130709 kunstwand Heembeton, Lelystad (Fl)

20140505

 
Oeverzwaluw AV 51009 na 1kj / vrouw 20110530 groeve Oostermeent, Blaricum (NH) 20140505  
Oeverzwaluw AN 20149 na 1kj / vrouw 20120723 Soestpolder, Burgum (Fr) 20140505